Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2015, Volume 33, Issue 1:
YU Yang, ZHANG Xiaojun, LIU Jingwen, LI Fuhua, HUANG Hao, LI Yijun, LIU Xiaolin, XIANG Jianhai
2015, 33(1): 1-10   doi: 10.1007/s00343-014-3232-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (545 KB)
LIU Yifan, MA Daoyuan, XIAO Zhizhong, XU Shihong, WANG Yanfeng, WANG Yufu, XIAO Yongshuang, SONG Zongcheng, TENG Zhaojun, LIU Qinghua, LI Jun
2015, 33(1): 11-19   doi: 10.1007/s00343-015-4028-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3095 KB)
TONG Yanli, SUN Xiuqin, WANG Bo, WANG Ling, LI Yan, TIAN Jinhu, ZHENG Fengrong, ZHENG Minggang
2015, 33(1): 20-27   doi: 10.1007/s00343-015-3307-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (627 KB)
HUANG Zhihui, MA Aijun, WANG Xin'an, LEI Jilin, LI Weiye, WANG Ting, YANG Zhi, QU Jiangbo
2015, 33(1): 28-36   doi: 10.1007/s00343-015-4016-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1473 KB)
TIAN Xiaofei, WEI Jing, ZHAO Chong, FENG Wenping, SUN Ping, CHANG Yaqing
2015, 33(1): 37-44   doi: 10.1007/s00343-015-3323-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (638 KB)
QIU Denggao, XU Shihong, SONG Changbin, CHI Liang, LI Xian, SUN Guoxiang, LIU Baoliang, LIU Ying
2015, 33(1): 45-56   doi: 10.1007/s00343-015-4011-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1019 KB)
ZENG Lin, LEI Jilin, AI Chunxiang, HONG Wanshu, LIU Bin
2015, 33(1): 57-69   doi: 10.1007/s00343-015-4070-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (303 KB)
MERT Ramazan, BULUT Sait, KONUK Muhsin
2015, 33(1): 70-76   doi: 10.1007/s00343-015-4025-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (329 KB)
CHEN Dong, WANG Wei, RU Shaoguo
2015, 33(1): 77-83   doi: 10.1007/s00343-015-4037-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (216 KB)
LÜ Hongjian, ZHANG Xiumei, FU Mei, XI Dan, SU Shengqi, YAO Weizhi
2015, 33(1): 84-91   doi: 10.1007/s00343-015-4041-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (553 KB)
CAO Fujun, WANG Hui
2015, 33(1): 92-98   doi: 10.1007/s00343-015-4107-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (300 KB)
WEI Likun, HUANG Xuxiong, HUANG Zhengzheng
2015, 33(1): 99-106   doi: 10.1007/s00343-015-3346-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (344 KB)
LIU Hui, XU Qiang, XU Qinzeng, ZHANG Yingqiu, YANG Hongsheng
2015, 33(1): 107-113   doi: 10.1007/s00343-015-4049-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (514 KB)
LIU Hui, XU Qiang, LIU Shilin, ZHANG Libin, YANG Hongsheng
2015, 33(1): 114-120   doi: 10.1007/s00343-015-4080-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (656 KB)
SU Wei, XUE Ying, ZHANG Chongliang, REN Yiping
2015, 33(1): 121-134   doi: 10.1007/s00343-015-3311-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1934 KB)
WANG Xiaoning, ZHU Limeng, QIN Song, ZHANG Yichen, LIU Yichen, SUN Jinsheng, LI Lili
2015, 33(1): 135-138   doi: 10.1007/s00343-015-4048-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (683 KB)
WANG Ganlin, LI Junsheng, ZHANG Bing, SHEN Qian, ZHANG Fangfang
2015, 33(1): 139-148   doi: 10.1007/s00343-015-4019-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2551 KB)
GAN Zhibin, LI Xinzheng, KOU Qi, CHAN Tinyam, CHU Kahou, HUANG Hui
2015, 33(1): 149-158   doi: 10.1007/s00343-015-4007-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (363 KB)
WANG Xueqin, XING Ronge, LIU Song, YU Huahua, LI Kecheng, CHEN Zuoyuan, LI Pengcheng
2015, 33(1): 159-168   doi: 10.1007/s00343-014-3369-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (446 KB)
SHANG Jingge, HE Wei, FAN Chengxin
2015, 33(1): 169-175   doi: 10.1007/s00343-015-4085-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (582 KB)
WANG Xiaohong, YU Zhiming, FAN Wei, SONG Xiuxian, CAO Xihua, YUAN Yongquan
2015, 33(1): 176-193   doi: 10.1007/s00343-015-4061-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2518 KB)
SUN Xiaoxia, YANG Zuosheng, FAN Dejiang, LI Yunhai
2015, 33(1): 194-203   doi: 10.1007/s00343-015-3353-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1212 KB)
ZHANG Yan, LU Xueqiang, LIU Honglei, LIU Qiongqiong, YU Dan
2015, 33(1): 204-209   doi: 10.1007/s00343-015-4068-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (399 KB)
LIU Xiao, HUANG Haijun, YAN Liwen, LIU Yanxia, MA Lijie
2015, 33(1): 210-221   doi: 10.1007/s00343-015-4054-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1094 KB)
LI Xuegang, SONG Jinming, YUAN Huamao, LI Ning, DUAN Liqin, QU Baoxiao
2015, 33(1): 222-232   doi: 10.1007/s00343-014-3282-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (865 KB)
WANG Zhifeng, WU Kejian, DONG Sheng, DENG Zeng'an, ZHANG Xiaoshuang
2015, 33(1): 233-242   doi: 10.1007/s00343-015-4036-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3704 KB)
LIANG Xi, WU Lixin
2015, 33(1): 243-251   doi: 10.1007/s00343-015-3343-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2157 KB)
ZHANG Peijun, WANG Qiang, MA Libin
2015, 33(1): 252-261   doi: 10.1007/s00343-014-3285-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (639 KB)
REN Yongzheng, DONG Qing, HE Mingxia
2015, 33(1): 262-271   doi: 10.1007/s00343-014-3338-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1798 KB)
WAN Kai, BAO Xianwen, WANG Yi, WAN Xiuquan, LI Haoqian, LIU Ke
2015, 33(1): 272-281   doi: 10.1007/s00343-015-4056-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1756 KB)
SONG Lina, LIU Zhiliang, WANG Fan
2015, 33(1): 282-288   doi: 10.1007/s00343-015-3326-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (512 KB)
LAI Junxiang, JIANG Fajun, KE Ke, XU Mingben, LEI Fu, CHEN Bo
2015, 33(1): 289-289   doi: 10.1007/s00343-014-3199-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (132 KB)