Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2016, Volume 34, Issue 3:
WANG Ji, LI Ye, DAI Juan, SU Xiurong, LI Chenghua, SHEN Lingling
2016, 34(3): 423-429   doi: 10.1007/s00343-015-4297-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (376 KB)
JI Liqin, JIANG Keyong, LIU Mei, WANG Baojie, HAN Longjiang, ZHANG Mingming, WANG Lei
2016, 34(3): 430-440   doi: 10.1007/s00343-016-4367-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (471 KB)
XIAO Yongshuang, MA Daoyuan, XU Shihong, LIU Qinghua, WANG Yanfeng, XIAO Zhizhong, LI Jun
2016, 34(3): 441-450   doi: 10.1007/s00343-016-4404-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (471 KB)
HUANG Aiyou, WANG Guangce
2016, 34(3): 451-459   doi: 10.1007/s00343-015-4235-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (576 KB)
LIN Qiang, LI Ningqiu, FU Xiaozhe, HU Qiandong, CHANG Ouqin, LIU Lihui, ZHANG Defeng, WANG Guangjun, SAN Guibao, WU Shuqin
2016, 34(3): 460-466   doi: 10.1007/s00343-016-4311-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1093 KB)
ZHANG Anguo, YUAN Xiutang, HOU Wenjiu, LI Xiaodong, ZHAO Kai, CHEN Weixin, SU Xiurong
2016, 34(3): 467-476   doi: 10.1007/s00343-016-4344-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (684 KB)
ZHAO Weihong, WANG Zisheng, YU Yebing, QI Zhitao, LÜ Linlan, ZHANG Yuxia, LÜ Fu
2016, 34(3): 477-483   doi: 10.1007/s00343-015-4396-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (267 KB)
XUE Ming, LIANG Huafang, HE Yaoyao, WEN Chongqing
2016, 34(3): 484-491   doi: 10.1007/s00343-016-5024-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (757 KB)
LIU Wei, WU Haiyi, LIU Mengxia, DUAN Delin
2016, 34(3): 492-497   doi: 10.1007/s00343-016-5041-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (392 KB)
LIU Wei, WU Haiyi, ZHAN Dongmei, DUAN Delin
2016, 34(3): 498-506   doi: 10.1007/s00343-016-5046-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (678 KB)
Alexey P. KUKLIN, Gazhit Ts. TSYBEKMITOVA, Evgenia P. GORLACHEVA, Balzhit B. BAZAROVA, Alexey V. AFONIN
2016, 34(3): 507-516   doi: 10.1007/s00343-016-4285-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (501 KB)
CHEN Yongxia, SUI Xiaoyun, LIANG Na, CHEN Yifeng
2016, 34(3): 517-525   doi: 10.1007/s00343-016-4277-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1490 KB)
SHAO Shiguang, XUE Lianqing, LIU Cheng, SHANG Jingge, WANG Zhaode, HE Xiang, FAN Chengxin
2016, 34(3): 526-538   doi: 10.1007/s00343-015-4240-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (595 KB)
ZHAO Peng, GONG Wenjie, MAO Guohua, LI Jige, XU Fenfen, SHI Jiawei
2016, 34(3): 539-548   doi: 10.1007/s00343-016-4384-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (382 KB)
SHI Shujuan, FENG Wenjing, HU Song, LIANG Shixiu, AN Nina, MAO Yongjun
2016, 34(3): 549-558   doi: 10.1007/s00343-016-4334-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (240 KB)
JIN Yulan, WANG Yurong, XIAO Lin, LIN Xiukun
2016, 34(3): 559-566   doi: 10.1007/s00343-016-5040-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (537 KB)
DONG Yujie, FENG Junqiao, HU Dunxin
2016, 34(3): 567-576   doi: 10.1007/s00343-016-5022-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1985 KB)
QIU Fuwen, PAN Aijun, ZHANG Shanwu, CHA Jing, SUN Haowei
2016, 34(3): 577-584   doi: 10.1007/s00343-016-4290-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1134 KB)
WU Guoli, ZHAI Fangguo, HU Dunxin
2016, 34(3): 585-596   doi: 10.1007/s00343-015-4352-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3472 KB)
PING Bo, SU Fenzhen, MENG Yunshan, DU Yunyan, FANG Shenghui
2016, 34(3): 597-607   doi: 10.1007/s00343-015-4356-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (13763 KB)
ZHANG Zhixin, GUO Jingsong, GUO Binghuo
2016, 34(3): 608-618   doi: 10.1007/s00343-016-4388-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2876 KB)
CHENG Yinhe, ZHOU Shengqi, WANG Dongxiao, LU Yuanzheng, HUANG Ke, YAO Jinglong, YOU Xiaobao
2016, 34(3): 619-628   doi: 10.1007/s00343-016-4275-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (498 KB)