Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2016, Volume 34, Issue 6:
ZHAO Wen, ZHAO Yuanyi, WANG Qiaohan, ZHENG Mianping, WEI Jie, WANG Shan
2016, 34(6): 1143-1157   doi: 10.1007/s00343-016-5131-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1613 KB)
LI Junlei, SUN Xiaoxia
2016, 34(6): 1158-1172   doi: 10.1007/s00343-016-5169-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (685 KB)
CHEN Ruoqi, LI Fangfang, LIU Jiadong, ZHENG Hongye, SHEN Fei, XUE Yarong, LIU Changhong
2016, 34(6): 1173-1182   doi: 10.1007/s00343-016-5204-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (403 KB)
WEI Jing, ZHANG Lisheng, ZHAO Chong, FENG Wenping, SUN Ping, CHANG Yaqing
2016, 34(6): 1183-1190   doi: 10.1007/s00343-016-5133-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (357 KB)
Jee-Hoon KIM, Ok Hwan YU, Eun Jin YANG, Sung-Ho KANG, Won KIM, Eun Jung CHOY
2016, 34(6): 1191-1198   doi: 10.1007/s00343-016-5159-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (529 KB)
Seonghun KIM, Jihyun LIM, Kyounghoon LEE, Seongwook PARK
2016, 34(6): 1199-1208   doi: 10.1007/s00343-016-5107-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1465 KB)
YANG Dazuo, CHEN Fudi, ZHOU Yibing, XIU Zhilong
2016, 34(6): 1209-1217   doi: 10.1007/s00343-016-4340-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (356 KB)
Sara PLATTO, WANG Ding, WANG Kexiong
2016, 34(6): 1218-1237   doi: 10.1007/s00343-016-5074-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2203 KB)
ZHANG Peng, LI Chao, LI Wentao, ZHANG Xiumei
2016, 34(6): 1238-1246   doi: 10.1007/s00343-016-5114-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (814 KB)
LUO Zhang, LIU Zhixin, FU Jianping, ZHANG Qiusheng, HUANG Bei, NIE Pin
2016, 34(6): 1247-1257   doi: 10.1007/s00343-016-5096-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (550 KB)
YANG Feifei, XU Donghui, ZHUANG Yunyun, HUANG Yousong, YI Xiaoyan, CHEN Hongju, LIU Guangxing, ZHANG Huan
2016, 34(6): 1258-1268   doi: 10.1007/s00343-016-5129-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (510 KB)
LIANG Jiayuan, SUN Aijun, ZHANG Yun, DENG Dun, WANG Yongfei, MA Sanmei, HU Yunfeng
2016, 34(6): 1269-1277   doi: 10.1007/s00343-016-5164-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (350 KB)
ZHANG Xiaojing, SONG Xiaoling, HUANG Jie
2016, 34(6): 1278-1286   doi: 10.1007/s00343-016-5165-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (397 KB)
MA Cuiyan, GAO Qiang, LIANG Yan, LI Chen, LIU Chao, HUANG Jie
2016, 34(6): 1287-1296   doi: 10.1007/s00343-016-5198-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1065 KB)
WANG Xiaoxia, XU Wenteng, LIU Yang, WANG Lei, SUN Hejun, WANG Lei, CHEN Songlin
2016, 34(6): 1297-1308   doi: 10.1007/s00343-016-5080-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1203 KB)
TANG Zhihong, GUO Li, LIU Yang, SHAO Changwei, CHEN Songlin, YANG Guanpin
2016, 34(6): 1309-1319   doi: 10.1007/s00343-016-5160-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1100 KB)
FENG Yongliang, CHEN Yanzhen, WANG Jing, GONG Yufeng, LIU Xigang, MU Gang, TIAN Hua
2016, 34(6): 1320-1331   doi: 10.1007/s00343-016-5112-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (615 KB)
ZHAO Jun, LI Yuanlong, WANG Fan
2016, 34(6): 1332-1346   doi: 10.1007/s00343-016-5119-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1925 KB)
YANG Lina, YUAN Dongliang
2016, 34(6): 1347-1357   doi: 10.1007/s00343-016-5125-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1217 KB)
BAI Peng, GU Yanzhen, LI Peiliang, WU Kejian
2016, 34(6): 1358-1373   doi: 10.1007/s00343-016-5147-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1879 KB)
LIU Qian, XIE Xiaohui, SHANG Xiaodong, CHEN Guiying
2016, 34(6): 1374-1382   doi: 10.1007/s00343-016-5171-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1912 KB)
YANG Lina, YUAN Dongliang
2016, 34(6): 1383-1393   doi: 10.1007/s00343-016-5092-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4859 KB)