Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2017, Volume 35, Issue 2:
HAN Zhaofang, XIAO Shijun, LIU Xiande, LIU Yang, LI Jiakai, XIE Yangjie, WANG Zhiyong
2017, 35(2): 225-234   doi: 10.1007/s00343-016-5288-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (404 KB)
LIU Meng, LIU Yuan, HUI Min, SONG Chengwen, CUI Zhaoxia
2017, 35(2): 235-243   doi: 10.1007/s00343-016-5331-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (367 KB)
MA Aijun, SHANG Xiaomei, ZHOU Zhou, WANG Xin'an, SUN Zhibin, CUI Wenxiao, XIA Dandan, MA Benhe
2017, 35(2): 244-250   doi: 10.1007/s00343-016-5227-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1321 KB)
CHENG Zhenyan, LI Jinghui, ZHANG Baolong, FANG Zhenzhen, SUN Jinhui, BAI Dongqing, SUN Jinsheng, QIAO Xiuting
2017, 35(2): 251-257   doi: 10.1007/s00343-016-5332-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (342 KB)
Natalya G. SHEVELEVA, Mydygma Ts. ITIGILOVA, Ayushcuren CHANANBAATOR
2017, 35(2): 258-264   doi: 10.1007/s00343-016-5105-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1334 KB)
ZHOU Shanshan, ZHANG Xiumei, LI Wentao, LI Long, CAI Xingyuan
2017, 35(2): 265-274   doi: 10.1007/s00343-016-5137-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (859 KB)
YU Kun, JI Guangrong, ZHENG Haiyong
2017, 35(2): 275-293   doi: 10.1007/s00343-016-5324-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4375 KB)
GENG Longwu, JIANG Haifeng, TONG Guangxiang, XU Wei
2017, 35(2): 294-302   doi: 10.1007/s00343-016-5293-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (359 KB)
LU Lin, WANG Jun, YANG Guanpin, ZHU Baohua, PAN Kehou
2017, 35(2): 303-312   doi: 10.1007/s00343-016-5299-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (455 KB)
DING Yi, GAN Nanqin, LIU Jin, ZHENG Lingling, LI Lin, SONG Lirong
2017, 35(2): 313-323   doi: 10.1007/s00343-016-5215-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (584 KB)
HUANG Xiaozhou, LIU Xin, CHEN Jixin, XIAO Wupeng, CAO Zhen, HUANG Bangqin
2017, 35(2): 324-335   doi: 10.1007/s00343-016-5270-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (940 KB)
ANG Yujing, LI Huabing, XING Peng, WU Qinglong
2017, 35(2): 336-349   doi: 10.1007/s00343-016-5277-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (581 KB)
ZHU Jianhua, ZHOU Hongli, HAN Bing, LI Tongji
2017, 35(2): 350-359   doi: 10.1007/s00343-016-5321-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (574 KB)
WANG Yueyun, LI Xinzheng
2017, 35(2): 360-366   doi: 10.1007/s00343-016-5256-1A
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1339 KB)
WANG Wentao, YU Zhiming, SONG Xiuxian, WU Zaixing, YUAN Yongquan, ZHOU Peng, CAO Xihua
2017, 35(2): 367-382   doi: 10.1007/s00343-016-5276-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2557 KB)
SHI Di, YANG Guipeng, SUN Yan, WU Guanwei
2017, 35(2): 383-399   doi: 10.1007/s00343-016-5218-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (854 KB)
YUAN Yongquan, YU Zhiming, SONG Xiuxian, CAO Xihua
2017, 35(2): 400-414   doi: 10.1007/s00343-016-5279-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1222 KB)
LI Yinxia, LIU Bibo, LIU Shuaixia, LI Dunhai
2017, 35(2): 415-422   doi: 10.1007/s00343-016-5266-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (370 KB)
LIU Shuan, ZHAO Xia, ZHAO Haichao, SUN Huyuan, CHEN Jianmin
2017, 35(2): 423-430   doi: 10.1007/s00343-016-5269-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1189 KB)
SHEN Linnan, CHEN Min, LAN Binbin, QI Hongshuai, ZHANG Aimei, LAN Dongzhao, FANG Qi
2017, 35(2): 431-443   doi: 10.1007/s00343-016-5306-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (477 KB)
ZHAO Dongmiao, TANG Jun, WU Xiuguang, LIN Changning, LIU Lijun, CHEN Jian
2017, 35(2): 444-451   doi: 10.1007/s00343-016-5048-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (569 KB)
YANG Yuxing, YANG Lei, WANG Faming
2017, 35(2): 452-465   doi: 10.1007/s00343-016-5295-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1607 KB)
2017, 35(2): 466-467   doi: 10.1007/s00343-017-7466-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (89 KB)