Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2017, Volume 35, Issue 3:
Aribam Satishchandra SHARMA, Susmita GUPTA, N Rajmuhon SINGH
2017, 35(3): 469-480   doi: 10.1007/s00343-017-5341-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1316 KB)
LIAO Yibo, SHOULu, TANG Yanbin, ZENG Jiangning, GAO Aigen, CHEN Quanzhen, YAN Xiaojun
2017, 35(3): 481-488   doi: 10.1007/s00343-017-5285-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (371 KB)
LIU Haiping, YE Shaowen, YANG Xuefeng, GUO Chuanbo, ZHANG Huijuan, FAN Liqing, ZHANG Liangsong, Sovan Lek, LI Zhongjie
2017, 35(3): 489-500   doi: 10.1007/s00343-017-5274-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (537 KB)
ZUO Xiuling, SU Fenzhen, ZHAO Huanting, ZHANG Junjue, WANG Qi, WU Di
2017, 35(3): 501-514   doi: 10.1007/s00343-017-5336-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (763 KB)
ABDELOUAHAB Hinde, BERRAHO Amina, BAIBAI Tarik, AGOUZOUK Aziz, MAKAOUI Ahmed, ERRHIF Ahmed
2017, 35(3): 515-527   doi: 10.1007/s00343-017-5302-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1630 KB)
Marzieh RAZZAGHI, Sakineh MASHJOOR, Ehsan KAMRANI
2017, 35(3): 528-536   doi: 10.1007/s00343-017-5311-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (511 KB)
WANG Hui, NIU Jingyan, LIU Jiahui, YANG Hongshuai, LIU Zhigang
2017, 35(3): 537-545   doi: 10.1007/s00343-017-5298-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (587 KB)
WANG Haijun, LI Yan, FENG Weisong, YU Qing, XIAO Xucheng, LIANG Xiaomin, SHAO Jianchun, MA Shuonan, WANG Hongzhu
2017, 35(3): 546-556   doi: 10.1007/s00343-017-5251-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (415 KB)
XU Ning, HUANG Bozhu, HU Zhangxi, TANG Yingzhong, DUAN Shunshan, ZHANG Chengwu
2017, 35(3): 557-565   doi: 10.1007/s00343-017-5352-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (391 KB)
CHEN Xiaoming, LI Jiakai, WANG Zhiyong, CAI Mingyi, LIU Xiande
2017, 35(3): 566-571   doi: 10.1007/s00343-017-5342-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (389 KB)
Bilal HUSSAIN, Tayyaba SULTANA, Salma SULTANA, K. A. AL-GHANIM, Shahid MAHBOOB
2017, 35(3): 572-579   doi: 10.1007/s00343-017-5304-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (367 KB)
TIAN Tao, CHEN Zaizhong, WANG Mosang, HU Yulong, WANG Weiji
2017, 35(3): 580-586   doi: 10.1007/s00343-017-5333-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (214 KB)
YE Lingtong, LU Mingmiao, QUAN Keyan, LI Wenxiang, ZOU Hong, WU Shangong, WANG Jiangyong, WANG Guitang
2017, 35(3): 587-596   doi: 10.1007/s00343-017-5312-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1723 KB)
SUN Yanhong, LI Qing, WANG Guiying, ZHU Dongmei, CHEN Jian, LI Pei, TONG Jingou
2017, 35(3): 597-602   doi: 10.1007/s00343-017-5317-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (287 KB)
ZHANG Hui, ZHAI Yuxiu, YAO Lin, JIANG Yanhua, LI Fengling
2017, 35(3): 603-612   doi: 10.1007/s00343-017-5305-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (558 KB)
HU Peng, LIU Bin, MENG Zhen, LIU Xinfu, JIA Yudong, YANG Zhi, LEI Jilin
2017, 35(3): 613-623   doi: 10.1007/s00343-017-6016-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4109 KB)
LUO Congqiang, YI Chunlong, NI Leyi, GUO Longgen
2017, 35(3): 624-633   doi: 10.1007/s00343-017-5253-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (513 KB)
ZHENG Bin, XIANG Xingwei, ZHOU Yufang, YANG Huicheng, LUO Hongyu, LIAO Miaofei, WEN Zhengshun
2017, 35(3): 634-644   doi: 10.1007/s00343-017-5377-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (433 KB)
SUPRIYA Nagathinkal T, SUDHA Kappalli, KRISHNAKUMAR Velayudhannair, ANILKUMAR Gopinathan
2017, 35(3): 645-657   doi: 10.1007/s00343-017-5337-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (550 KB)
XU Rui, LI Xiaoming, XU Gangming, WANG Bingui
2017, 35(3): 658-663   doi: 10.1007/s00343-017-6028-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (696 KB)
GAN Zhibin, LI Xinzheng
2017, 35(3): 664-667   doi: 10.1007/s00343-017-6059-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (350 KB)
QI Yarong, WANG Xin, CHENG Jay Jiayang
2017, 35(3): 668-680   doi: 10.1007/s00343-017-5329-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2212 KB)
JIN Zuquan, ZHAO Xia, ZHAO Tiejun, HOU Baorong, LIU Ying
2017, 35(3): 681-692   doi: 10.1007/s00343-017-5319-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (869 KB)
LIU Jie, FENG Xiuli, LIU Xiao
2017, 35(3): 693-703   doi: 10.1007/s00343-017-5365-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (584 KB)
ZHANG Yanxin, GUO Changsheng, WANG Jingqiang, HOU Zhengyu, CHEN Wenjing
2017, 35(3): 704-711   doi: 10.1007/s00343-017-5374-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (857 KB)
LIU Zenghong, CHEN Xingrong, SUN Chaohui, WU Xiaofen, LU Shaolei
2017, 35(3): 712-721   doi: 10.1007/s00343-017-5330-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1125 KB)