Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2017, Volume 35, Issue 5:
TENG Fei, FANG Guohong, XU Xiaoqing
2017, 35(5): 987-1001   doi: 10.1007/s00343-017-6087-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (6641 KB)
WANG Liping, XU Xin, LIU Guilin, CHEN Baiyu, CHEN Zhengshou
2017, 35(5): 1002-1009   doi: 10.1007/s00343-017-6056-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (433 KB)
LU Zaihua, ZHANG Zhihong, GU Jiannong
2017, 35(5): 1010-1017   doi: 10.1007/s00343-017-6026-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (988 KB)
ZHANG Shuai, LI Tiegang, CHANG Fengming, YU Zhoufei, XIONG Zhifang, WANG Haixia
2017, 35(5): 1018-1031   doi: 10.1007/s00343-017-6082-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1819 KB)
LI Ang, YU Fei, SI Guangcheng, WEI Chuanjie
2017, 35(5): 1032-1044   doi: 10.1007/s00343-017-6037-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (975 KB)
QI Jifeng, YIN Baoshu, ZHANG Qilong, YANG Dezhou, XU Zhenhua
2017, 35(5): 1045-1060   doi: 10.1007/s00343-017-6018-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1643 KB)
WU Lingjuan, WU Xiaofen, BAI Tao
2017, 35(5): 1061-1069   doi: 10.1007/s00343-017-6083-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (7917 KB)
WANG Jingzhong, JIA Hongjuan
2017, 35(5): 1070-1078   doi: 10.1007/s00343-017-6079-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (590 KB)
LI Yan, QIN Yukun, LIU Song, LI Pengcheng, XING Rong'e
2017, 35(5): 1079-1085   doi: 10.1007/s00343-017-6100-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (396 KB)
WANG Jing, LIU Song, QIN Yukun, CHEN Xiaolin, XING Rong'e, YU Huahua, LI Kecheng, LI Pengcheng
2017, 35(5): 1086-1093   doi: 10.1007/s00343-017-6074-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (818 KB)
ZHAO Xia, CHEN Changwei, XU Weichen, ZHU Qingjun, GE Chengyue, HOU Baorong
2017, 35(5): 1094-1107   doi: 10.1007/s00343-017-6132-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1428 KB)
GUO Xiaoyi, XU Bochao, YU Zhigang, LI Xiuqin, NAN Haiming, JIAN Huimin, JIANG Xueyan, DIAO Shaobo, GAO Maosheng
2017, 35(5): 1108-1116   doi: 10.1007/s00343-017-6069-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (467 KB)
ZHANG Huajun, PENG Liang, GU Binhe, HAN Bo-Ping
2017, 35(5): 1117-1126   doi: 10.1007/s00343-017-5327-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (499 KB)
MA Lin, LI Xinzheng
2017, 35(5): 1127-1133   doi: 10.1007/s00343-017-6031-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (317 KB)
NIU Mingxiang, WANG Jun
2017, 35(5): 1134-1143   doi: 10.1007/s00343-017-6134-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (743 KB)
YIN Jiehui, ZHANG Guangtao, LI Chaolun, WANG Shiwei, ZHAO Zengxia, WAN Aiyong
2017, 35(5): 1144-1151   doi: 10.1007/s00343-017-6135-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (425 KB)
XU Yong, LI Xinzheng, MA Lin, DONG Dong, KOU Qi, SUI Jixing, GAN Zhibin, WANG Hongfa
2017, 35(5): 1152-1164   doi: 10.1007/s00343-017-6085-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (702 KB)
YUAN Mengqi, WANG You, ZHOU Bin, JIAN Xiaoyang, DONG Wenlong, TANG Xuexi
2017, 35(5): 1165-1178   doi: 10.1007/s00343-017-6092-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (797 KB)
LIU Huilian, Kamil ZÁGORŠEK, WANG Shiwei, MA Shide, Paul D. TAYLOR
2017, 35(5): 1179-1188   doi: 10.1007/s00343-017-6093-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (685 KB)
Muhammad Abu Bakar SIDDIK, Md Reaz CHAKLADER, Md Abu HANIF, Ashfaqun NAHAR, Ilham ILHAM, Anthony COLE, Ravi FOTEDAR
2017, 35(5): 1189-1196   doi: 10.1007/s00343-017-6008-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (517 KB)
YAN Taiming, HU Jiaxiang, CAI Yueping, XIONG Sen, YANG Shiyong, WANG Xiongyan, HE Zhi
2017, 35(5): 1197-1204   doi: 10.1007/s00343-017-6138-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (751 KB)
ZHANG Chunhui, LIU Jianguo, ZHANG Litao
2017, 35(5): 1205-1211   doi: 10.1007/s00343-017-6103-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (821 KB)
GAO Qun, HUANG Yong
2017, 35(5): 1212-1217   doi: 10.1007/s00343-017-6114-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (799 KB)
Noureen FAROOQ, Nazia QAMAR, Shahnaz RASHID, Sher Khan PANHWAR
2017, 35(5): 1218-1220   doi: 10.1007/s00343-017-6117-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (169 KB)
WANG Quanchao, YU Yang, LI Fuhua, ZHANG Xiaojun, XIANG Jianhai
2017, 35(5): 1221-1229   doi: 10.1007/s00343-017-6038-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (288 KB)
HUSNA Wan Nurul Wan Hassan, MAZLAN Abd Ghaffar, COB Zaidi Che
2017, 35(5): 1230-1238   doi: 10.1007/s00343-017-6105-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (355 KB)
LIN Tingting, ZHOU Kai, LIU Xin, LAI Qifang, ZHANG Dong, SHI Liyan
2017, 35(5): 1239-1247   doi: 10.1007/s00343-017-5334-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (401 KB)
KONG Ning, LIU Xiao, LI Junyuan, MU Wendan, LIAN Jianwu, XUE Yanjie, LI Qi
2017, 35(5): 1248-1258   doi: 10.1007/s00343-016-5185-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (402 KB)
HU Peng, LIU Bin, MENG Zhen, LIU Xinfu, JIA Yudong, YANG Zhi, LEI Jilin
2017, 35(5): 1259-1259   doi: 10.1007/s00343-017-7000-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (148 KB)