Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2018, Volume 36, Issue 1:
YUAN Dongliang, WU Qigang, CHEN Baode, WANG Jianghai
2018, 36(1): 1-3   doi: 10.1007/s00343-018-0001-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (155 KB)
YUAN Dongliang, HU Xiaoyue, XU Peng, ZHAO Xia, Yukio MASUMOTO, HAN Weiqing
2018, 36(1): 4-19   doi: 10.1007/s00343-018-6252-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4450 KB)
ZHAN Ruifen, CHEN Baode, DING Yihui
2018, 36(1): 20-32   doi: 10.1007/s00343-018-6321-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1298 KB)
HU Haibo, WU Qigang, WU Zepeng
2018, 36(1): 33-47   doi: 10.1007/s00343-018-6296-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1411 KB)
WANG Yucheng, GUO Xinyu, ZHAO Liang
2018, 36(1): 48-61   doi: 10.1007/s00343-017-6233-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (7681 KB)
HU Yingying, GUO Xinyu, ZHAO Liang
2018, 36(1): 62-76   doi: 10.1007/s00343-017-6234-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5403 KB)
QI Jifeng, YIN Baoshu, XU Zhenhua, LI Delei
2018, 36(1): 77-91   doi: 10.1007/s00343-018-6314-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2175 KB)
ZHANG Yafeng, WANG Xutao, YIN Kedong
2018, 36(1): 92-104   doi: 10.1007/s00343-018-6259-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (882 KB)
XU Xiaoming, ZHU Qing, ZHOU Qianzhi, LIU Jinzhong, YUAN Jianping, WANG Jianghai
2018, 36(1): 105-113   doi: 10.1007/s00343-017-6229-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (361 KB)
XU Xiaoming, HONG Yuehui, ZHOU Qianzhi, LIU Jinzhong, YUAN Lirong, WANG Jianghai
2018, 36(1): 114-127   doi: 10.1007/s00343-017-6214-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (889 KB)
ZHU Qing, LIN Jia, HONG Yuehui, YUAN Lirong, LIU Jinzhong, XU Xiaoming, WANG Jianghai
2018, 36(1): 128-138   doi: 10.1007/s00343-017-6215-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (562 KB)
WANG Jianghai, XIAO Xi, ZHOU Qianzhi, XU Xiaoming, ZHANG Chenxi, LIU Jinzhong, YUAN Dongliang
2018, 36(1): 139-152   doi: 10.1007/s00343-017-6242-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1841 KB)
LIN Jia, ZHU Qing, HONG Yuehui, YUAN Lirong, LIU Jinzhong, XU Xiaoming, WANG Jianghai
2018, 36(1): 153-164   doi: 10.1007/s00343-017-6216-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1576 KB)
XU Hong, ZHANG Weiwei, WEI Kai, HE Qingkun, JIANG Yunshui, XU Tingting, JIANG Xuejun, YAN Guijing, SONG Hongying, WANG Jianghai
2018, 36(1): 165-180   doi: 10.1007/s00343-018-7136-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1319 KB)
QIU Jiandong, LIU Jian, XU Hong, ZHOULiangyong
2018, 36(1): 181-191   doi: 10.1007/s00343-018-7155-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1232 KB)
2018, 36(1): 192-192   doi: 10.1007/s00343-018-7402-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (92 KB)