Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2018, Volume 36, Issue 3:
CHEN Zheng, GAN Bolan, WU Lixin
2018, 36(3): 601-611   doi: 10.1007/s00343-018-7022-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1077 KB)
WEI Yanzhou, ZHANG Ronghua, WANG Hongna, KANG Xianbiao
2018, 36(3): 612-619   doi: 10.1007/s00343-018-7087-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (771 KB)
SONG Dan, DUAN Zhigang, ZHAI Fangguo, HE Qiqi
2018, 36(3): 620-629   doi: 10.1007/s00343-018-7035-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1766 KB)
JIANG Lin, DONG Changming, YIN Liping
2018, 36(3): 630-640   doi: 10.1007/s00343-018-7008-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (771 KB)
LI Bingtian, CAO Anzhou, LÜ Xianqing
2018, 36(3): 641-650   doi: 10.1007/s00343-018-6307-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3593 KB)
GUO Zheng, CAO Anzhou, LÜ Xianqing
2018, 36(3): 651-662   doi: 10.1007/s00343-018-6352-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5319 KB)
ZHANG Chen, HOU Yijun, LI Jian
2018, 36(3): 663-675   doi: 10.1007/s00343-018-6088-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (7510 KB)
BORZENKO Svetlana V., KOLPAKOVA Marina N., SHVARTSEV Stepan L., ISUPOV Vitaly P.
2018, 36(3): 676-686   doi: 10.1007/s00343-018-6293-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (449 KB)
LUO Qing, ZHANG Guoliang
2018, 36(3): 687-699   doi: 10.1007/s00343-018-7026-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5162 KB)
ZHU Xuxu, GAO Aiguo, LIN Jianjie, JIAN Xing, YANG Yufeng, ZHANG Yanpo, HOU Yuting, GONG Songbai
2018, 36(3): 700-716   doi: 10.1007/s00343-018-6207-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (780 KB)
ZHU Guoping, ZHANG Haiting, YANG Yang, WANG Shaoqin, WEI Lian, YANG Qingyuan
2018, 36(3): 717-725   doi: 10.1007/s00343-018-6340-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (545 KB)
ZHENG Dan, JIAO Haifeng, ZHONG Huiying, QIU Jishi, YAN Xiaojun, DUAN Qingyuan, CHAI Liyue
2018, 36(3): 726-737   doi: 10.1007/s00343-018-7039-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1050 KB)
SHI Limei, HUANG Yaxin, LU Yaping, CHEN Feizhou, ZHANG Min, YU Yang, KONG Fanxiang
2018, 36(3): 738-749   doi: 10.1007/s00343-018-7031-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (594 KB)
WANG Longhua, OU Linjian, HUANG Kaixuan, CHAI Chao, WANG Zhaohui, WANG Xiaomin, JIANG Tao
2018, 36(3): 750-760   doi: 10.1007/s00343-018-7103-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (506 KB)
LI Lei, LI Qiuhua, CHEN Jing'an, WANG Jingfu, JIAO Shulin, CHEN Fengfeng
2018, 36(3): 761-771   doi: 10.1007/s00343-018-7051-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (560 KB)
SHOULu, LIAO Yibo, TANG Yanbin, CHEN Jianfang, JIANG Zhibing, GAO Aigen, CHEN Quanzhen
2018, 36(3): 772-782   doi: 10.1007/s00343-018-6271-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2915 KB)
TENG Zhaojie, ZHANG Wenyan, CHEN Yiran, PAN Hongmiao, XIAO Tian, WU Long-Fei
2018, 36(3): 783-794   doi: 10.1007/s00343-018-7072-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2477 KB)
WANG Bin, LIU Hongmei, TANG Haitian, HU Xiaoke
2018, 36(3): 795-804   doi: 10.1007/s00343-018-6289-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1156 KB)
CHEN Yunlong, SHAN Xiujuan, JIN Xianshi, JOHANNESSEN Arne, YANG Tao, DAI Fangqun
2018, 36(3): 805-817   doi: 10.1007/s00343-018-6287-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (531 KB)
SU Lei, ZHANG Qianqian, GONG Jun
2018, 36(3): 818-826   doi: 10.1007/s00343-018-6326-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (642 KB)
Philippe BORSA, Irma S. ARLYZA, Thierry B. HOAREAU, Kang-Ning SHEN
2018, 36(3): 827-841   doi: 10.1007/s00343-018-7056-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1357 KB)
LIAO Mengxiang, ZHENG Jiao, WANG Zhiyong, WANG Yilei, ZHANG Jing, CAI Mingyi
2018, 36(3): 842-849   doi: 10.1007/s00343-018-6272-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (673 KB)
ZHU Chuankun, PAN Zhengjun, WANG Hui, CHANG Guoliang, DING Huaiyu
2018, 36(3): 850-852   doi: 10.1007/s00343-018-6342-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (288 KB)
PU Longjun, WANG Jing, WANG Yu, ZUO Jianwei, GUO Huarong
2018, 36(3): 853-869   doi: 10.1007/s00343-018-6348-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (797 KB)
XU Kuipeng, TANG Xianghai, WANG Lu, YU Xinzi, SUN Peipei, MAO Yunxiang
2018, 36(3): 870-881   doi: 10.1007/s00343-018-7054-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (678 KB)
SUN Yuhao, CHEN Xiaolin, LIU Song, YU Huahua, LI Rongfeng, WANG Xueqin, QIN Yukun, LI Pengcheng
2018, 36(3): 882-891   doi: 10.1007/s00343-018-7089-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (519 KB)
YANG Jingwen, XU Yuchao, XU Ke, PING Hongling, SHI Huilai, LÜ Zhenming, WU Changwen, WANG Tianming
2018, 36(3): 892-904   doi: 10.1007/s00343-018-6270-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (815 KB)
YANG Mei, LI Xinzheng
2018, 36(3): 905-912   doi: 10.1007/s00343-018-7030-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (755 KB)
WANG Cuicui, ZHANG Kai, XIE Jun, LIU Qigen, YU Deguang, WANG Guangjun, YU Ermeng, GONG Wangbao, LI Zhifei
2018, 36(3): 913-925   doi: 10.1007/s00343-018-7029-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (846 KB)
CHEN Xiaolin, SUN Yuhao, HU Linfeng, LIU Song, YU Huahua, XING Rong'e, LI Rongfeng, WANG Xueqin, LI Pengcheng
2018, 36(3): 926-932   doi: 10.1007/s00343-018-6330-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (470 KB)
LÜ Fang, DIND Gang, LIU Wei, ZHAN Dongmei, WU Haiyi, GUO Wen
2018, 36(3): 933-941   doi: 10.1007/s00343-018-6334-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (412 KB)
FENG Yongjiu, CHEN Xinjun, LIU Yang
2018, 36(3): 942-955   doi: 10.1007/s00343-018-6318-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (767 KB)
REN Yuanyuan, WEN Haishen, LI Yun, LI Jifang
2018, 36(3): 956-972   doi: 10.1007/s00343-018-7018-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (671 KB)
XU Luoliang, CHEN Xinjun, GUAN Wenjiang, TIAN Siquan, CHEN Yong
2018, 36(3): 973-980   doi: 10.1007/s00343-018-6294-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (418 KB)
ZHAO Bo, LIU Jinhu, SONG Junjie, CAO Liang, DOU Shuozeng
2018, 36(3): 981-989   doi: 10.1007/s00343-018-7082-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (531 KB)
WANG Qi, ZHANG Xiumei, CHEN Muyan, LI Wentao, ZHANG Peidong
2018, 36(3): 990-1001   doi: 10.1007/s00343-018-7075-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (449 KB)
JIANG Yan, ZHANG Zheng, WANG Yingeng, JING Yayun, LIAO Meijie, RONG Xiaojun, LI Bin, CHEN Guiping, ZHANG Hesen
2018, 36(3): 1002-1012   doi: 10.1007/s00343-018-7049-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (601 KB)
SIRIWAN Suksri, BOONSATIEN Boonsoong
2018, 36(3): 1013-1024   doi: 10.1007/s00343-018-6258-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (545 KB)
2018, 36(3): 1025-1026   doi: 10.1007/s00343-018-1026-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (123 KB)