Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2018, Volume 36, Issue 4:
LI Renhui, SONG Lirong, Philip T. ORR
2018, 36(4): 1029-1031   doi: 10.1007/s00343-018-1029-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (188 KB)
Michele A. BURFORD, Anusuya WILLIS, Ann CHUANG, Xiao MAN, Philip T. ORR
2018, 36(4): 1032-1039   doi: 10.1007/s00343-018-7179-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (576 KB)
PENG Guotao, Steven W. WILHELM, LIN Sijie, WANG Xiangrong
2018, 36(4): 1040-1052   doi: 10.1007/s00343-018-7065-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (798 KB)
HUANG Yingying, ZHANG Haichun, GAO Rufeng, HUANG Xiaochen, YU Xiaojuan, CHEN Xuechu
2018, 36(4): 1053-1062   doi: 10.1007/s00343-018-7154-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1168 KB)
Philip T. ORR, Anusuya WILLIS, Michele A. BURFORD
2018, 36(4): 1063-1074   doi: 10.1007/s00343-019-7188-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (844 KB)
WANG Yingcai, WANG Weibo, WANG Zhi, LI Genbao, LIU Yongding
2018, 36(4): 1075-1090   doi: 10.1007/s00343-018-7171-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (655 KB)
ROZINA Tinkara, ELERŠEK Tina, Maja ZUPANČIČ JUSTIN, MEGLIČ Andrej, LEŠTAN Domen, SEDMAK Bojan
2018, 36(4): 1091-1102   doi: 10.1007/s00343-019-7180-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (436 KB)
DAI Guofei, GAN Nanqin, SONG Lirong, FANG Shaowen, PENG Ningyan
2018, 36(4): 1103-1111   doi: 10.1007/s00343-018-7181-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (431 KB)
Robert Michael L. McKAY, Taylor TUTTLE, Laura A. REITZ, George S. BULLERJAHN, William R. CODY, Adam J. McDOWELL, Timothy W. DAVIS
2018, 36(4): 1112-1125   doi: 10.1007/s00343-018-7164-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (788 KB)
HAN Mengshu, LI Qiuhua, CHEN Hailong, XIAO Jing, JIANG Fan
2018, 36(4): 1126-1131   doi: 10.1007/s00343-018-7178-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (422 KB)
ZUO Jun, CHEN Liting, SHAN Kun, HU Lili, SONG Lirong, GAN Nanqin
2018, 36(4): 1132-1144   doi: 10.1007/s00343-019-7186-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (527 KB)
HUO Da, CHEN Youxin, LIU Ping, LI Yiming, QIAO Zhiyi, LI Renhui
2018, 36(4): 1145-1156   doi: 10.1007/s00343-018-7182-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (810 KB)
SHEN Liqin, MA Suchao, CAI Fangfang, YU Gongliang, LI Shouchun, LI Renhui
2018, 36(4): 1157-1165   doi: 10.1007/s00343-018-7341-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1183 KB)
PENG Hanbang, PAN Aijun, ZHENG Quan'an, HU Jianyu
2018, 36(4): 1166-1177   doi: 10.1007/s00343-018-7013-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4569 KB)
LU Zongze, FAN Wei, LI Shuang, GE Jianzhong
2018, 36(4): 1178-1188   doi: 10.1007/s00343-018-7015-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3696 KB)
ZHANG Yu, WANG Wei
2018, 36(4): 1189-1197   doi: 10.1007/s00343-018-7081-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1238 KB)
YE Huping, LI Junsheng, ZHU Jianhua, SHEN Qian, LI Tongji, ZHANG Fangfang, YUE Huanyin, ZHANG Bing, LIAO Xiaohan
2018, 36(4): 1198-1215   doi: 10.1007/s00343-018-7037-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1058 KB)
ZHU Zichen, WANG Yongzhi, BIAN Shuhua, HU Zejian, LIU Jianqiang, LIU Lejun
2018, 36(4): 1216-1235   doi: 10.1007/s00343-018-7096-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3282 KB)
ZHANG Xin, LIU Yuqi, CHEN Yongxin
2018, 36(4): 1236-1243   doi: 10.1007/s00343-018-7069-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2004 KB)
GUO Shujin, SUN Xiaoxia
2018, 36(4): 1244-1254   doi: 10.1007/s00343-018-7057-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (518 KB)
PANG Min, XU Jintao, LIU Yunlong, ZHANG Xuelei
2018, 36(4): 1255-1265   doi: 10.1007/s00343-018-7104-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1633 KB)
Kok-Keong LEE, Phaik-Eem LIM, Sze-Wan POONG, Chiew-Yen WONG, Siew-Moi PHANG, John BEARDALL
2018, 36(4): 1266-1279   doi: 10.1007/s00343-018-7093-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (475 KB)
WANG Weicheng, SUN Song, SUN Xiaoxia, ZHANG Fang, ZHANG Guangtao, ZHU Mingliang
2018, 36(4): 1280-1293   doi: 10.1007/s00343-018-6350-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (684 KB)
SUN Yanyu, WANG Hui, LI Junde, WANG Bin, QI Cancan, HU Xiaoke
2018, 36(4): 1294-1303   doi: 10.1007/s00343-018-6310-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (819 KB)
XIE Maisheng, LI Jiang, HE Peiqing, LIN Xuezheng
2018, 36(4): 1304-1314   doi: 10.1007/s00343-018-7074-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (640 KB)
XU Kuipeng, TANG Xianghai, BI Guiqi, CAO Min, WANG Lu, MAO Yunxiang
2018, 36(4): 1315-1328   doi: 10.1007/s00343-018-7088-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4161 KB)
YANG Wei, CHEN Huapu, CUI Xuefan, ZHANG Kewei, JIANG Dongneng, DENG Siping, ZHU Chunhua, LI Guangli
2018, 36(4): 1329-1341   doi: 10.1007/s00343-018-7090-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1098 KB)
YANG Yang, LIU Qinghua, MA Daoyuan, SONG Zongcheng, LI Jun
2018, 36(4): 1342-1348   doi: 10.1007/s00343-019-7390-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (864 KB)
SUN Peng, TANG Baojun, YIN Fei
2018, 36(4): 1349-1359   doi: 10.1007/s00343-018-7012-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (489 KB)
ZHAO Chunyan, XU Shihong, FENG Chengcheng, LIU Yifan, YANG Yang, WANG Yanfeng, XIAO Yongshuang, SONG Zongcheng, LIU Qinghua, LI Jun
2018, 36(4): 1360-1373   doi: 10.1007/s00343-018-7068-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1881 KB)
Rafat AFIFI KHATTAB
2018, 36(4): 1374-1382   doi: 10.1007/s00343-018-7007-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1184 KB)
MA Liping, LIU Hui, SU Laijin, ZHAO Feng, ZHOU Deqing, DUAN Delin
2018, 36(4): 1383-1391   doi: 10.1007/s00343-018-7024-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (569 KB)
TIAN Hua, LI Yun, WANG Wei, ZHAO Fei, GAO Su, RU Shaoguo
2018, 36(4): 1392-1400   doi: 10.1007/s00343-018-7100-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (458 KB)
YI Murong, ZHAO Chunxu, SU Xin, TAO Yajin, YAN Yunrong
2018, 36(4): 1401-1407   doi: 10.1007/s00343-018-7105-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (868 KB)
TENG Wen, CONG Rihao, QUE Huayong, ZHANG Guofan
2018, 36(4): 1408-1416   doi: 10.1007/s00343-018-7063-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (936 KB)
SU Xin, LU Huosheng, FENG Bo, CHEN Qiujie, YAN Yunrong
2018, 36(4): 1417-1424   doi: 10.1007/s00343-018-7047-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (861 KB)
ZHU Tingbing, ZHANG Lihong, ZHANG Tanglin, WANG Yaping, HU Wei, OLSEN Rolf Eric, ZHU Zuoyan
2018, 36(4): 1425-1433   doi: 10.1007/s00343-018-7045-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (394 KB)
GODA Ashraf, SAAD Amal, HANAFY Mohamed, SHARAWY Zaki, EL-HAROUN Ehab
2018, 36(4): 1434-1441   doi: 10.1007/s00343-018-7019-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (205 KB)
ZHAN Yaoyao, HU Wanbin, DUAN Lizhu, LIU Minbo, ZHANG Weijie, CHANG Yaqing, Li Cong
2018, 36(4): 1442-1454   doi: 10.1007/s00343-018-6317-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2348 KB)
2018, 36(4): 1455-1456   doi: 10.1007/s00343-018-1455-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (122 KB)