Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2019, Volume 37, Issue 2:
ZHANG Zhixiang, LIU Lingling, WANG Fan
2019, 37(2): 375-384   doi: 10.1007/s00343-019-8008-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2385 KB)
GAO Jiaxiang, ZHANG Rong-Hua, WANG Hongna
2019, 37(2): 385-397   doi: 10.1007/s00343-019-8065-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2924 KB)
ZHANG Cunjie, LIN Xiaopei
2019, 37(2): 398-409   doi: 10.1007/s00343-019-8062-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1721 KB)
ZHANG Cunjie, HAN Xueshuang, LIN Xiaopei
2019, 37(2): 410-422   doi: 10.1007/s00343-019-8067-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2155 KB)
LIU Hongwei, ZHANG Qilong, PANG Chongguang, DUAN Yongliang, XU Jianping
2019, 37(2): 423-433   doi: 10.1007/s00343-019-8027-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (721 KB)
LU Jing, TENG Yong, CHI Wanqing, YIN Liping, WANG Daolong
2019, 37(2): 434-447   doi: 10.1007/s00343-019-8023-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4494 KB)
LIU Guilin, CHEN Baiyu, WANG Liping, ZHANG Shuaifang, ZHANG Kuangyuan, LEI Xi
2019, 37(2): 448-460   doi: 10.1007/s00343-019-8006-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1401 KB)
BI Congcong, BAO Xianwen, DING Yang, ZHANG Cong, WANG Yu, SHEN Biao, WAN Kai
2019, 37(2): 461-473   doi: 10.1007/s00343-019-8026-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1626 KB)
LI Jianing, DONG Jihai, YANG Qingxuan, ZHANG Xu
2019, 37(2): 474-485   doi: 10.1007/s00343-019-8077-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3511 KB)
LÜ Xianqing, WANG Daosheng, YAN Bing, YANG Hua
2019, 37(2): 486-497   doi: 10.1007/s00343-019-7383-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1165 KB)
HUANG Chao, XU Yongsheng
2019, 37(2): 498-512   doi: 10.1007/s00343-019-7290-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (6971 KB)
ZUO Jiulong, SONG Jinming, YUAN Huamao, LI Xuegang, LI Ning, DUAN Liqin
2019, 37(2): 513-524   doi: 10.1007/s00343-019-7389-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5045 KB)
SONG Yinping, MIAO Fengping, LIU Xianghong, JI Naiyun
2019, 37(2): 525-534   doi: 10.1007/s00343-019-8059-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (621 KB)
LI Li, LÜ Songhui, CEN Jingyi
2019, 37(2): 535-551   doi: 10.1007/s00343-019-8088-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3531 KB)
FAN Xin, CHENG Fangjin, YU Zhiming, SONG Xiuxian
2019, 37(2): 552-567   doi: 10.1007/s00343-019-8037-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2779 KB)
ZHANG Yun, PENG Chengrong, WANG Jun, HUANG Shun, HU Yao, ZHANG Jinli, LI Dunhai
2019, 37(2): 568-579   doi: 10.1007/s00343-019-8040-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (914 KB)
WU Huixian, SHEN Chen, WANG Qiong, Richard B. ARONSON, CHEN Chen, XUE Junzeng
2019, 37(2): 580-588   doi: 10.1007/s00343-019-7288-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (343 KB)
ZHAO Xinyu, TANG Xuexi, HU Shunxin, ZHONG Yi, QU Tongfei, WANG Ying
2019, 37(2): 589-599   doi: 10.1007/s00343-019-8081-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (994 KB)
LI Xiaohong, XIAO Hui, ZHANG Wenjun, LI Yongqian, TANG Xuexi, DUAN Jizhou, YANG Zhibo, WANG Jing, GUAN Fang, DING Guoqing
2019, 37(2): 600-614   doi: 10.1007/s00343-019-7400-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (499 KB)
LI Xiaohong, YOU Cai, QU Liang, ZHOU Bin, TANG Xuexi, XIAO Hui
2019, 37(2): 615-627   doi: 10.1007/s00343-019-8039-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (720 KB)
DING Huiping, GU Xiaohong, ZHANG Zhiming, HUO Bin, LI Dapeng, XIE Congxin
2019, 37(2): 628-639   doi: 10.1007/s00343-019-8004-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (538 KB)
DING Haiyan, GUO Li, LI Xiaojie, YANG Guanpin
2019, 37(2): 640-650   doi: 10.1007/s00343-019-8019-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1093 KB)
PANG Yunlong, LI Yan, LIU Zhengyi, CUI Yulin, QIN Song
2019, 37(2): 651-656   doi: 10.1007/s00343-019-8014-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (639 KB)
Han Gil CHOI, Da Vine JEON, Seo Kyoung PARK, GAO Xu
2019, 37(2): 657-664   doi: 10.1007/s00343-019-8074-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (456 KB)
YUAN Changbo, ZHU Tianshun, CAO Te, XI Yilong, ZHANG Xiaolin, NI Leyi
2019, 37(2): 665-674   doi: 10.1007/s00343-019-8025-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (414 KB)
CAO Min, ZHANG Fangfang, MAO Yunxiang, KONG Fanna, WANG Dongmei
2019, 37(2): 675-684   doi: 10.1007/s00343-019-8053-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (899 KB)
LU Zhen, SHAN Xiujuan, JI Chenglong, ZHAO Jianmin, WU Huifeng
2019, 37(2): 685-693   doi: 10.1007/s00343-019-7368-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (498 KB)
ZHAO Shasha, CHENG Fei, HOU Gang, HU Zhengyu, XIE Songguang
2019, 37(2): 694-705   doi: 10.1007/s00343-019-7364-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1016 KB)
SU Fang, LIU Jianguo
2019, 37(2): 706-712   doi: 10.1007/s00343-019-8018-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (323 KB)
YE Lingtong, YAO Tuo, WU Lin, LU Jie, WANG Jiangyong
2019, 37(2): 713-723   doi: 10.1007/s00343-019-7381-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1193 KB)
WANG Yueyun, WANG Chunsheng
2019, 37(2): 724-735   doi: 10.1007/s00343-019-8022-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (479 KB)
MA Baoshan, NIE Yuanyuan, WEI Kaijin, XU Bin, ZHU Xiangyun, XU Jin
2019, 37(2): 736-744   doi: 10.1007/s00343-019-7372-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (952 KB)
WANG Guodong, ZHANG Lili, XU Jianbo, YIN Cheng, ZHANG Ziping, WANG Yilei
2019, 37(2): 745-758   doi: 10.1007/s00343-019-7359-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (791 KB)
ZHAN Yaoyao, ZHANG Weijie, GE Chen, LIN Kai, LI Guang, SONG Jian, CHANG Yaqing
2019, 37(2): 759-766   doi: 10.1007/s00343-019-7255-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (235 KB)
CHEN Bojian, NIU Cuijuan, YUAN Lin, ZHANG Wenyi
2019, 37(2): 767-776   doi: 10.1007/s00343-019-7345-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (541 KB)