Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2019, Volume 37, Issue 5:
LIU Zenghong, CHEN Xingrong, YU Jiancheng, XU Dongfeng, SUN Chaohui
2019, 37(5): 1469-1480   doi: 10.1007/s00343-019-8290-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1489 KB)
HOU Huaqian, XIE Qiang, XUE Huijie, SHU Yeqiang, NAN Feng, YIN Yuqi, YU Fei
2019, 37(5): 1481-1494   doi: 10.1007/s00343-019-8275-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2003 KB)
LIN Wenqiang, ZHAI Fangguo, GU Yanzhen, LI Peiliang
2019, 37(5): 1495-1509   doi: 10.1007/s00343-019-8123-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2275 KB)
JIANG Bo, WEI Yongliang, DING Jie, ZHANG Rong, LIU Yuxin, WANG Xiaoyong, FANG Yizhou
2019, 37(5): 1510-1522   doi: 10.1007/s00343-019-8307-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (7740 KB)
CHEN Peng, LI Xiunan, ZHENG Gang
2019, 37(5): 1523-1532   doi: 10.1007/s00343-019-8221-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3023 KB)
CHEN Chuntao, ZHU Jianhua, ZHAI Wanlin, YAN Longhao, ZHAO Yili, HUANG Xiaoqi, YANG Weiwei
2019, 37(5): 1533-1541   doi: 10.1007/s00343-019-8216-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (985 KB)
YE Huping, ZHANG Bing, LIAO Xiaohan, LI Tongji, SHEN Qian, ZHANG Fangfang, ZHU Jianhua, LI Junsheng
2019, 37(5): 1542-1554   doi: 10.1007/s00343-019-8079-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (983 KB)
GENG Huixia, YU Rencheng, ZHANG Qingchun, YAN Tian, KONG Fanzhou, ZHOU Mingjiang
2019, 37(5): 1555-1565   doi: 10.1007/s00343-019-8348-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (9854 KB)
SHANG Lixia, HU Zhangxi, TANG Yingzhong
2019, 37(5): 1566-1581   doi: 10.1007/s00343-019-8199-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (926 KB)
WU Zaixing, YU Zhiming, SONG Xiuxian, CAO Xihua, YUAN Yongquan
2019, 37(5): 1582-1594   doi: 10.1007/s00343-019-8099-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (552 KB)
SONG Minpeng, WANG Jinhai, ZHENG Xiaodong
2019, 37(5): 1595-1603   doi: 10.1007/s00343-019-8217-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (586 KB)
LI Wenjie, NIU Cuijuan, LI Xiaoxuan
2019, 37(5): 1604-1610   doi: 10.1007/s00343-019-8203-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (443 KB)
GUO Shujin, ZHU Mingliang, ZHAO Zengxia, LIANG Junhua, ZHAO Yongfang, DU Juan, SUN Xiaoxia
2019, 37(5): 1611-1624   doi: 10.1007/s00343-019-8249-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1514 KB)
SONG Yingfei, ZHANG Longjun, LUO Xianxiang
2019, 37(5): 1625-1637   doi: 10.1007/s00343-019-8167-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (626 KB)
WANG Shuping, ZHANG Yuan, HE Jia, JIA Xiaobo, LIN Jianing, LI Meng, WANG Qinglin
2019, 37(5): 1638-1648   doi: 10.1007/s00343-019-8210-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (686 KB)
WANG Shuping, CHEN Fangyi, ZHANG Yaqun, MA Xiaowan, QIAO Kun
2019, 37(5): 1649-1658   doi: 10.1007/s00343-019-8096-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2068 KB)
ZHU Ying, LI Yangzhen, LI Hailong, WANG Lei, ZHANG Ning, LIU Yang, MENG Liang, XU Xiwen, DONG Zhongdian, WEI Min, GUO Hua, CUI Zhongkai, LI Xihong, SHAO Changwei, XU Wenteng
2019, 37(5): 1659-1668   doi: 10.1007/s00343-019-8222-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1438 KB)
WANG Zhichao, Alireza ASEM, Robert K. OKAZAKI, SUN Shichun
2019, 37(5): 1669-1677   doi: 10.1007/s00343-019-8322-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4318 KB)
LIU Qi, LI Wenjun, LU Lina, LIU Bin, DU Zhenning, QIN Song
2019, 37(5): 1678-1685   doi: 10.1007/s00343-019-8196-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1211 KB)
LI Wenjie, CHENG Jiao, HUI Min, SHA Zhongli
2019, 37(5): 1686-1697   doi: 10.1007/s00343-019-8329-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (486 KB)
LIU Qinghe, MA Lin, LI Xinzheng
2019, 37(5): 1698-1707   doi: 10.1007/s00343-019-8361-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2983 KB)
LIAN Xiping, TAN Yehui
2019, 37(5): 1708-1713   doi: 10.1007/s00343-019-8219-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (995 KB)
ZHAO Ye, WANG Qing, LIU Hui, LI Bingjun, ZHANG Hongxia
2019, 37(5): 1714-1725   doi: 10.1007/s00343-019-8308-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (873 KB)
DU Guangxun, QU Lingyun, SHANG Kun, SUN Chengjun, WANG Chen, GAO Ping
2019, 37(5): 1726-1735   doi: 10.1007/s00343-020-8305-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2033 KB)
WANG Xin'an, MA Aijun, HUANG Zhihui, SUN Zhibin, CUI Wenxiao, QU Jiangbo, YU Hong
2019, 37(5): 1736-1745   doi: 10.1007/s00343-019-7267-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (240 KB)
JIANG Tao, WANG Longhua, ZHANG Fuchong, FANG Xiao, LU Lin, ZHANG Jihong, WANG Wei, QU Keming, CHAI Chao
2019, 37(5): 1746-1755   doi: 10.1007/s00343-019-8280-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (505 KB)
LUO Xiaoxia, LI Changling, HUANG Xianghu
2019, 37(5): 1756-1767   doi: 10.1007/s00343-019-8214-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (565 KB)
WANG Shanyue, CUI Xueping, XU Ruyi, GAO Meirong, SUI Liying
2019, 37(5): 1768-1776   doi: 10.1007/s00343-019-8288-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (517 KB)
WANG Ruifang, HUANG Xiaorong, WANG Haihua, LU Jianxue, SHI Xiaotao, FENG Guangpeng, ZHUANG Ping
2019, 37(5): 1777-1788   doi: 10.1007/s00343-019-8190-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (703 KB)
HU Peng, LIU Bin, MA Qian, LIU Shufang, LIU Xinfu, ZHUANG Zhimeng
2019, 37(5): 1789-1789   doi: 10.1007/s00343-019-1789-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (117 KB)