Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2015, Volume 33, Issue 3:
WANG Qian, TAN Xungang, DU Shaojun, SUN Wei, YOU Feng, ZHANG Peijun
2015, 33(3): 553-558   doi: 10.1007/s00343-015-4090-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (366 KB)
WANG Yingbin, JIAO Yan
2015, 33(3): 559-576   doi: 10.1007/s00343-015-4112-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (770 KB)
MENG Wei, YANG Tianyan, HAI Sa, MA Yanwu, CAI Lingang, MA Xufa, GAO Tianxiang, GUO Yan
2015, 33(3): 577-584   doi: 10.1007/s00343-015-4137-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (536 KB)
Fatima REHMAN, Muhammad FAISAL
2015, 33(3): 585-589   doi: 10.1007/s00343-015-4155-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (344 KB)
FANG Yalu, KAI Yoshiaki, YANAGIMOTO Takashi, SONG Na, GAO Tianxiang
2015, 33(3): 590-596   doi: 10.1007/s00343-015-4166-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (587 KB)
QIN Chuanjie, SHAO Ting
2015, 33(3): 597-603   doi: 10.1007/s00343-015-4167-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (424 KB)
LI Chuanbiao, DING Jun, ZHOU Lizhen, ZHANG Zhao, LI Shengkang, LIU Wenhua, WEN Xiaobo
2015, 33(3): 604-615   doi: 10.1007/s00343-015-4168-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (369 KB)
JIANG Senhao, DONG Shuanglin, GAO Qinfeng, REN Yichao, WANG Fang
2015, 33(3): 616-623   doi: 10.1007/s00343-015-4178-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (270 KB)
LI Qiang, ZHAO Yue, ZHANG Xu, WEI Yuquan, QIU Linlin, WEI Zimin, LI Fuheng
2015, 33(3): 624-635   doi: 10.1007/s00343-015-4184-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (564 KB)
GU Ying, LU Cuiyun, ZHANG Xiaofeng, LI Chao, YU Juhua, SUN Xiaowen
2015, 33(3): 636-649   doi: 10.1007/s00343-015-4207-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5434 KB)
JU Qing, XIAO Hui, WANG You, TANG Xuexi
2015, 33(3): 650-663   doi: 10.1007/s00343-015-4217-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1120 KB)
JU Qing, XIAO Hui, WANG You, TANG Xuexi
2015, 33(3): 664-678   doi: 10.1007/s00343-015-4261-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1007 KB)
SHENTU Jikang, XU Yongjian, DING Zhangni
2015, 33(3): 679-684   doi: 10.1007/s00343-015-4218-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (400 KB)
DU Guoying, WU Feifei, GUO Hao, XUE Hongfan, MAO Yunxiang
2015, 33(3): 685-695   doi: 10.1007/s00343-015-4088-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (458 KB)
Elsayed M. YOUNIS
2015, 33(3): 696-704   doi: 10.1007/s00343-015-4093-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (210 KB)
LI Fei, WU Huifeng, WANG Qing, LI Xuehua, ZHAO Jianmin
2015, 33(3): 705-713   doi: 10.1007/s00343-015-4127-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (584 KB)
REN Hai, LI Jian, LI Jitao, LIU Ping, LIANG Zhongxiu, WU Jianhua
2015, 33(3): 714-724   doi: 10.1007/s00343-015-4143-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (858 KB)
LI Yunkai, ZHANG Miao
2015, 33(3): 725-731   doi: 10.1007/s00343-015-4146-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (408 KB)
SHA Zhongli, REN Xianqiu
2015, 33(3): 732-734   doi: 10.1007/s00343-015-4164-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (523 KB)
GUO Kai, ZHAO Wen, LI Wenkuan, ZHAO Yuansong, ZHANG Peng, ZHANG Chen
2015, 33(3): 735-740   doi: 10.1007/s00343-015-4205-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (289 KB)
HE Jianhua, YU Wen, LIN Wuhui, MEN Wu, CHEN Liqi
2015, 33(3): 741-747   doi: 10.1007/s00343-015-3357-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (367 KB)
WANG Xin, SHI Xuefa, WANG Guoqing, QIAO Shuqing, WANG Kunshan, YAO Zhengquan, WANG Xuchen
2015, 33(3): 748-763   doi: 10.1007/s00343-015-4172-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3454 KB)
HU Shuibo, CAO Wenxi, WANG Guifen, XU Zhantang, ZHAO Wenjing, LIN Junfang, ZHOU Wen, YAO Linjie
2015, 33(3): 764-778   doi: 10.1007/s00343-015-4203-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2158 KB)
LI Ang, YU Fei, DIAO Xinyuan
2015, 33(3): 779-789   doi: 10.1007/s00343-015-4210-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (819 KB)
WEN Lijuan, NAGABHATLA Nidhi, ZHAO Lin, LI Zhaoguo, CHEN Shiqiang
2015, 33(3): 790-801   doi: 10.1007/s00343-015-4153-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (511 KB)
Hyoung Sul LA, Hyungbeen LEE, Donhyug KANG, SangHoon LEE, Hyoung Chul SHIN
2015, 33(3): 802-808   doi: 10.1007/s00343-015-4064-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (741 KB)
LI Yongping, ZHENG Yunxia
2015, 33(3): 809-818   doi: 10.1007/s00343-015-4030-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (545 KB)