Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2020, Volume 38, Issue 2:
CHEN Siyu, QIAO Fangli, HUANG Chuanjiang, SONG Zhenya
2020, 38(2): 307-313   doi: 10.1007/s00343-019-9003-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1808 KB)
GUO Jie, ZHANG Tianlong, XU Chenqi, XIE Qiang
2020, 38(2): 314-333   doi: 10.1007/s00343-019-9059-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3433 KB)
LU Yonghong, YANG Lulu, ZHANG Yue, ZHAO Qing, SANG Lin, DING Fei, XU Haibo
2020, 38(2): 334-341   doi: 10.1007/s00343-019-9102-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1232 KB)
YU Yu, LI Kecheng
2020, 38(2): 342-350   doi: 10.1007/s00343-019-8327-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (871 KB)
LI Qiao, ZHANG Fang, WANG Minxiao, LI Mengna, SUN Song
2020, 38(2): 351-363   doi: 10.1007/s00343-019-9074-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1254 KB)
ZHANG Chan, ZHANG Wei-jia, YIN Qunjian, LI Xuegong, QI Xiaoqing, WU Long-fei
2020, 38(2): 364-377   doi: 10.1007/s00343-019-9076-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1762 KB)
WU Jiajia, GAO Jieyan, ZHANG Dun, TAN Faqi, YIN Jiang, WANG Yu, SUN Yan, LI Ee
2020, 38(2): 378-394   doi: 10.1007/s00343-019-8366-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1958 KB)
ZHANG Lei, CAI Yanan, JIANG Miao, DAI Jing, GUO Xiyao, LI Wei, LI Yuehong
2020, 38(2): 395-407   doi: 10.1007/s00343-019-9027-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2267 KB)
XIONG Ying, LI Wei, YUAN Jing, ZHANG Tanglin, LI Zhongjie, XIAO Wuhan, LIU Jiashou
2020, 38(2): 408-426   doi: 10.1007/s00343-019-9036-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1660 KB)
ZHANG Bo, WU Yingying, WANG Xin, JIANG Wei, YIN Jianping, LIN Qiang
2020, 38(2): 427-437   doi: 10.1007/s00343-019-8364-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (878 KB)
IBRAHIM G., ELGHAZALY M.
2020, 38(2): 438-453   doi: 10.1007/s00343-019-9145-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2144 KB)
LI Zan, LIU Xiumei, DU Xinxin, ZHANG Kai, CHEN Yan, WANG Xubo, WANG Zhigang, YU Haiyang, ZHANG Quanqi
2020, 38(2): 454-466   doi: 10.1007/s00343-019-8289-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1146 KB)
CUI Wenxiao, MA Aijun, HUANG Zhihui, WANG Xin'an, SUN Zhibin, LIU Zhifeng, ZHANG Wei, YANG Jingkun, ZHANG Jinsheng, QU Jiangbo
2020, 38(2): 467-479   doi: 10.1007/s00343-019-9056-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1180 KB)
CHEN Xiaojuan, ZHANG Xiaoqi, SUN Yun, TU Zhigang, CAO Zhenjie, WANG Shifeng, ZHOU Yongcan
2020, 38(2): 480-489   doi: 10.1007/s00343-019-9053-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (870 KB)
CAO Liang, SONG Xuelin, ZHANG E
2020, 38(2): 490-502   doi: 10.1007/s00343-019-9050-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1068 KB)
Yeon Jung PARK, Mi Nan LEE, Eun-Mi KIM, Jung Youn PARK, Jae Koo NOH, Tae-Jin CHOI, Jung-Ha KANG
2020, 38(2): 503-508   doi: 10.1007/s00343-019-9058-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (197 KB)
ZOU Dandan, TANG Xianghai, QIU Liping, MAO Yunxiang
2020, 38(2): 509-516   doi: 10.1007/s00343-019-9144-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (671 KB)
MIAO Rongli, HUANG Kaiyao
2020, 38(2): 517-528   doi: 10.1007/s00343-019-8345-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (952 KB)
MA Chengbo, LI Wenjun, GE Baosheng, LIN Jian, QIN Song
2020, 38(2): 529-538   doi: 10.1007/s00343-019-9060-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1934 KB)
ZHAI Hongxiu, WANG Chunming, HUANG Yong
2020, 38(2): 539-544   doi: 10.1007/s00343-019-9030-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (690 KB)
ZHAI Hongxiu, HUANG Mian, HUANG Yong
2020, 38(2): 545-549   doi: 10.1007/s00343-019-9169-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1214 KB)
GUO Rui, ZHANG Yingqi, ZHANG Xianyu, ZHANG Qian, CHENG Rui, MD MOSTAFIZUR Rahman, LIU Ying
2020, 38(2): 550-559   doi: 10.1007/s00343-019-9023-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (792 KB)
LOU Yanan, SUN Bin, ZHANG Lina, LI Yong, XIAO Peng
2020, 38(2): 560-570   doi: 10.1007/s00343-019-9084-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4166 KB)
JIANG Fengjuan, YUE Xin, ZHANG Shujing, YU Jiajia, WANG Rui, LIU Baozhong, WANG Hongxia
2020, 38(2): 571-578   doi: 10.1007/s00343-019-8326-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (483 KB)
LIU Xiaodan, GAO Xiaojian, CHEN Nan, ZHANG Yingying, LI Xixi, ZHANG Yue, ZHANG Xiaojun
2020, 38(2): 579-587   doi: 10.1007/s00343-019-8350-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (966 KB)
WANG Bing, ZHANG Xin, LUAN Zhendong, CHEN Chang'an, YAN Jun
2020, 38(2): 588-588   doi: 10.1007/s00343-020-0588-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2267 KB)