Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2020, Volume 38, Issue 3:
DING Haibing, SUN Chengjun
2020, 38(3): 591-592   doi: 10.1007/s00343-020-0591-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (126 KB)
LIU Xuehai, LIU Yongzhi, CAO Wei, SUN Chengjun
2020, 38(3): 593-605   doi: 10.1007/s00343-019-8368-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2670 KB)
GUO Chaonan, SUN Chengjun, YANG Guipeng, ZHANG Honghai, CHEN Yan, YIN Xiaofei, JIANG Fenghua, HUANG Yuhuan, NIU Jiaohong, DING Haibing
2020, 38(3): 606-618   doi: 10.1007/s00343-020-9018-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1131 KB)
LI Dong, ZHAO Jun, LIU Chenggang, SUN Chengjun, CHEN Jianfang, PAN Jianming, HAN Zhengbing, HU Ji
2020, 38(3): 619-633   doi: 10.1007/s00343-019-8365-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2612 KB)
YAN Yixin, SUN Chengjun, HUANG Yuhuan, CAO Wei, JIANG Fenghua, YANG Guipeng, DING Haibing
2020, 38(3): 634-649   doi: 10.1007/s00343-019-8120-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (935 KB)
HUANG Yuhuan, SUN Chengjun, YANG Guipeng, YUE Xin'an, JIANG Fenghua, CAO Wei, YIN Xiaofei, GUO Chaonan, NIU Jiaohong, DING Haibing
2020, 38(3): 650-664   doi: 10.1007/s00343-019-9010-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3895 KB)
CHEN Yu, YANG Jichao, DADA Olusegun A., YANG Yaomin, LIN Zhen, CUI Zhen, XU Yue, YU Hongjun, LIU Baohua
2020, 38(3): 665-678   doi: 10.1007/s00343-019-8370-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2146 KB)
CUI Chaoran, ZHANG Rong-Hua, WANG Hongna, WEI Yanzhou
2020, 38(3): 679-694   doi: 10.1007/s00343-019-9042-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5312 KB)
MA Qian, YUAN Chunxin, LIN Xiaopei, CHEN Xue'en
2020, 38(3): 695-706   doi: 10.1007/s00343-019-9123-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1886 KB)
Saeed ZEINALI, Nasser TALEBBEYDOKHTI, Maryam DEHGHANI
2020, 38(3): 707-721   doi: 10.1007/s00343-019-8373-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4430 KB)
CEN Jingyi, WANG Jianyan, HUANG Lifen, DING Guangmao, QI Yuzao, CAO Rongbo, CUI Lei, L� Songhui
2020, 38(3): 722-732   doi: 10.1007/s00343-019-9178-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2854 KB)
HONG Pei, GONG Shihao, WANG Chunbo, SHU Yilin, WU Xingqiang, TIAN Cuicui, Oscar Omondi DONDE, CAI Pei, WU Huaming, XIAO Bangding
2020, 38(3): 733-744   doi: 10.1007/s00343-019-9103-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1057 KB)
ZHANG Lei, LI Li, LIU Mengna, HU Yao, JIANG Jiahu
2020, 38(3): 745-758   doi: 10.1007/s00343-019-9096-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3304 KB)
WANG Ting, WANG Youji
2020, 38(3): 759-772   doi: 10.1007/s00343-019-9118-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (259 KB)
LI Hao, MENG Fanping, WANG Yuejie, LIN Yufei
2020, 38(3): 773-782   doi: 10.1007/s00343-019-9125-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (950 KB)
ZANG Zhengrong, LI Yanhua, HU Qiang, HAN Danxiang
2020, 38(3): 783-794   doi: 10.1007/s00343-019-9138-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1228 KB)
LI Yongfu, LI Ruiqian, YI Xiaoyan
2020, 38(3): 795-801   doi: 10.1007/s00343-019-9171-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (669 KB)
Taha Mohamed EL-KATONY, Magda Faiz EL-ADL
2020, 38(3): 802-815   doi: 10.1007/s00343-019-9067-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (921 KB)
SUN Shao'e, CHENG Jiao, SUN Song, SHA Zhongli
2020, 38(3): 816-825   doi: 10.1007/s00343-019-9040-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (740 KB)
ZHOU Shengnan, LIU Ge, WU Shimei
2020, 38(3): 826-833   doi: 10.1007/s00343-019-9129-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2023 KB)
YANG Yue, XING Rong'e, LIU Song, QIN Yukun, LI Kecheng, YU Huahua, LI Pengcheng
2020, 38(3): 834-840   doi: 10.1007/s00343-019-9013-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1119 KB)
ZHU Jun, LIU Song, QIN Yukun, XING Rong'e, YU Huahua, CHEN Xiaolin, LI Pengcheng
2020, 38(3): 841-850   doi: 10.1007/s00343-019-9099-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (908 KB)
XUE Dongxiu, YANG Qiaoli, ZONG Shaobing, GAO Tianxiang, LIU Jinxian
2020, 38(3): 851-861   doi: 10.1007/s00343-019-9091-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1029 KB)
CHEN Na, LI Li, LI Chenghua, LIN Zhihua, MENG Jie, LIU Sheng, SONG Kai, BAO Yongbo
2020, 38(3): 862-868   doi: 10.1007/s00343-019-9070-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (424 KB)
CHENG Huihui, LIU Wenbin, YUAN Xiangyang, JIA Erteng, ZHANG Dingdong, JIANG Guangzhen
2020, 38(3): 869-882   doi: 10.1007/s00343-019-9152-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (750 KB)
YU Zonghe, ROBINSON Shawn, MACDONALD Bruce, LANDER Terralynn, SMITH Craig
2020, 38(3): 883-893   doi: 10.1007/s00343-019-9190-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (652 KB)
2020, 38(3): 894-895   doi: 10.1007/s00343-020-0894-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (119 KB)