Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2021, Volume 39, Issue 3:
Chaoran CUI, Rong-Hua ZHANG, Yanzhou WEI, Hongna WANG
2021, 39(3): 785-799   doi: 10.1007/s00343-020-0182-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (11238 KB)
Ziyao YIN, Junsheng LI, Jue HUANG, Shenglei WANG, Fangfang ZHANG, Bing ZHANG
2021, 39(3): 800-813   doi: 10.1007/s00343-020-0124-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1810 KB)
Yuxiao HUANG, Xingwei GUO, Xunhua ZHANG, Laixing CAI
2021, 39(3): 814-829   doi: 10.1007/s00343-020-0155-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4650 KB)
Shan JIANG, Jie JIN, Guosen ZHANG, Yan CHANG, Zhaoru ZHANG, Meng ZHOU, Xiaolu WANG, Jing ZHANG, Ying WU
2021, 39(3): 830-845   doi: 10.1007/s00343-020-0149-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2544 KB)
Ye CHEN, Siqi LI, Xiaoqing XU, Manman MA, Tiezhu MI, Yu ZHEN, Zhigang YU
2021, 39(3): 846-864   doi: 10.1007/s00343-020-0106-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2111 KB)
Qiqi SUN, Jinming SONG, Xuegang LI, Huamao YUAN, Jianwei XING
2021, 39(3): 865-879   doi: 10.1007/s00343-020-0127-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1568 KB)
Pinhua XIA, Jian ZHANG, Jinbo LIU, Lifei YU
2021, 39(3): 880-891   doi: 10.1007/s00343-020-0073-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1322 KB)
Xiaoyong ZHANG, Yiyang LI, Zonghe YU, Xiao LIANG, Shuhua QI
2021, 39(3): 892-902   doi: 10.1007/s00343-020-0003-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (397 KB)
Yeyin YANG, Bozhu HUANG, Yingzhong TANG, Ning XU
2021, 39(3): 903-917   doi: 10.1007/s00343-020-0132-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1646 KB)
Ya HAO, Chen GUAN, Xinyu ZHAO, Tongfei QU, Xuexi TANG, Ying WANG
2021, 39(3): 918-927   doi: 10.1007/s00343-020-0140-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2774 KB)
Marija PEĆIĆ, Slađana POPOVIĆ, Vesna MILUTINOVIĆ, Gordana SUBAKOV SIMIĆ, Ivana TRBOJEVIĆ, Dragana PREDOJEVIĆ
2021, 39(3): 928-945   doi: 10.1007/s00343-020-0116-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2229 KB)
Jing WANG, Jiti ZHOU
2021, 39(3): 946-954   doi: 10.1007/s00343-020-0072-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1136 KB)
Honghua SHI, Liting YIN, Meng GAO
2021, 39(3): 955-978   doi: 10.1007/s00343-020-0177-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3115 KB)
Xuekai HAN, Yuyu ZHENG, Chaoling DAI, Hu DUAN, Meirong GAO, Md Rayhan ALI, Liying SUI
2021, 39(3): 979-988   doi: 10.1007/s00343-020-0118-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1086 KB)
Saijun PENG, Qingqing LIU, Lei WANG, Tingting SUN, Tamara SHIGANOVA, Zhijun DONG
2021, 39(3): 989-996   doi: 10.1007/s00343-020-0022-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (738 KB)
Rofiza YOLANDA, Vachira LHEKNIM
2021, 39(3): 997-1009   doi: 10.1007/s00343-020-0069-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2353 KB)
Yang YUE, Huahua YU, Rongfeng LI, Linfeng HU, Song LIU, Rong'e XING, Pengcheng LI
2021, 39(3): 1010-1019   doi: 10.1007/s00343-020-0203-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1411 KB)
Hua ZHANG, Songhui L�, Jingyi CEN, Yang LI, Qun LI, Zhen WU
2021, 39(3): 1020-1032   doi: 10.1007/s00343-020-9326-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (6230 KB)
Yuhang LI, Zhongmin SUN, Tamotsu NAGUMO, Kuidong XU
2021, 39(3): 1033-1041   doi: 10.1007/s00343-020-0104-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (7892 KB)
Qi LIU, Nini CUI, Jia FENG, Junping L�, Fangru NAN, Xudong LIU, Shulian XIE, John Patrick KOCIOLEK
2021, 39(3): 1042-1062   doi: 10.1007/s00343-020-0103-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (9998 KB)
Jinfen HAN, Fangru NAN, Jia FENG, Junping L�, Qi LIU, Xudong LIU, Shulian XIE
2021, 39(3): 1063-1076   doi: 10.1007/s00343-020-0114-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3124 KB)
Huaqiang TAN, Wenhua LIU, Ping LI
2021, 39(3): 1077-1084   doi: 10.1007/s00343-020-0092-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2738 KB)
Yan SUN, Yong HUANG
2021, 39(3): 1085-1090   doi: 10.1007/s00343-020-0108-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1507 KB)
Junhao WANG, Yunxiang MAO, Guoying DU, Xiaojiao LI, Xianghai TANG
2021, 39(3): 1091-1102   doi: 10.1007/s00343-020-0189-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (869 KB)
Lu WANG, Kuipeng XU, Xianghai TANG, Junhao WANG, Fanna KONG, Yunxiang MAO
2021, 39(3): 1103-1117   doi: 10.1007/s00343-020-0184-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3066 KB)
Yanhong SUN, Pei LI, Guiying WANG, Renli SUN, Jian CHEN, Qi ZHOU, Jingou TONG, Qing LI
2021, 39(3): 1118-1130   doi: 10.1007/s00343-020-9290-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1081 KB)
Zishuo CHEN, Tao LI, Bingjie YANG, Xuejie JIN, Hualian WU, Jiayi WU, Yandu LU, Wenzhou XIANG
2021, 39(3): 1131-1142   doi: 10.1007/s00343-020-0113-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1506 KB)
Yuexin MA, Xin DU, Yubin LIU, Tao ZHANG, Yue WANG, Saisai ZHANG
2021, 39(3): 1143-1150   doi: 10.1007/s00343-020-0120-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1278 KB)
Fawen HU, Ming SUN, Jinghui FANG, Guodong WANG, Li LI, Fengxiang GAO, Yuxia JIAN, Xue WANG, Guangbin LIU, Yan ZOU, Wen GUO
2021, 39(3): 1151-1159   doi: 10.1007/s00343-020-0218-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (728 KB)
Jianzhong GUO, Dan LIU, Chi ZHANG, Yongjun TIAN, Zhixin LI
2021, 39(3): 1160-1168   doi: 10.1007/s00343-020-0139-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2483 KB)