Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2015, Volume 33, Issue 4:
ZHANG Hao, LI Fuchao, CHEN Huaxin, ZHAO Jin, YAN Jinfei, JIANG Peng, LI Ronggui, ZHU Baoli
2015, 33(4): 819-827   doi: 10.1007/s00343-015-4170-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
HAN Xiaolin, LIU Ping, GAO Baoquan, WANG Haofeng, DUAN Yafei, XU Wenfei, CHEN Ping
2015, 33(4): 828-837   doi: 10.1007/s00343-015-4018-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
PU Fei, YANG Bingye, KE Caihuan
2015, 33(4): 838-845   doi: 10.1007/s00343-015-4078-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
YOUNIS Elsayed, ABDEL-WARITH Abdel-Wahab, AL-ASGAH Nasser, EBAID Hossam
2015, 33(4): 846-852   doi: 10.1007/s00343-015-4082-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
JIANG Fenghua, ZHANG Li, YANG Baijuan, ZHENG Li, SUN Chengjun
2015, 33(4): 853-861   doi: 10.1007/s00343-015-4109-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
DENG Yuangao, XU Gaochao, SUI Liying
2015, 33(4): 862-868   doi: 10.1007/s00343-015-4159-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
WU Fuxing, WANG Xianyan, ZHANG Qiuxia, MIAO Xing, ZHANG Ting, ZHU Qian
2015, 33(4): 869-877   doi: 10.1007/s00343-015-4163-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
SU Rongguo, CHEN Xiaona, WU Zhenzhen, YAO Peng, SHI Xiaoyong
2015, 33(4): 878-889   doi: 10.1007/s00343-015-4179-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
WANG Xin'an, MA Aijun
2015, 33(4): 890-894   doi: 10.1007/s00343-015-4195-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
SAYEED Md. Abu, HOSSAIN Mostafa Ali Reza, WAHAB Md. Abdul, HASAN Md. Tawheed, SIMON Kumar Das, MAZUMDER Sabuj Kanti
2015, 33(4): 895-904   doi: 10.1007/s00343-015-4176-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
WANG Hui, YANG Hongshuai, LIU Jiahui, Li Yanhong, LIU Zhigang
2015, 33(4): 905-912   doi: 10.1007/s00343-015-4212-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
LI Yanyu, ZHANG Tao, ZHANG Congyao, ZHU Ying, DING Jianfeng, MA Yuexin
2015, 33(4): 913-918   doi: 10.1007/s00343-015-4219-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
LI Jiakai, WU Xiangwei, TAN Jing, ZHAO Ruixiang, DENG Lingwei, LIU Xiande
2015, 33(4): 919-927   doi: 10.1007/s00343-015-4223-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
Maryam AZODI, Eisa EBRAHIMI, Omidvar FARHADIAN, Nasrollah MAHBOOBI-SOOFIANI, Vahid MORSHEDI
2015, 33(4): 928-933   doi: 10.1007/s00343-015-4228-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
HAN Dongyan, XUE Ying, REN Yiping, MA Qiuyun
2015, 33(4): 934-944   doi: 10.1007/s00343-015-4242-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
GAO Yang, WANG Ziwei, HUR Jun-wook, LEE Jeong-Yeol
2015, 33(4): 945-956   doi: 10.1007/s00343-015-4246-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
HAN Tao, WANG Jiteng, HU Shuixin, LI Xinyu, JIANG Yudong, WANG Chunlin
2015, 33(4): 957-965   doi: 10.1007/s00343-015-4262-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
Aamir Mahmood MEMON, LIU Qun, Khadim Hussain MEMON, Wazir Ali BALOCH, Asfandyar MEMON, Abdul BASET
2015, 33(4): 966-973   doi: 10.1007/s00343-015-4330-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
WANG Jianyan, ZHEN Yu, MI Tiezhu, YU Zhigang, WANG Guoshan
2015, 33(4): 974-987   doi: 10.1007/s00343-015-4091-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
BAI Yucen, ZHANG Tao, QIU Tianlong, GAO Yan, ZHANG Xiaofang
2015, 33(4): 988-996   doi: 10.1007/s00343-015-4225-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
HUANG Wen, XU Fei, QU Tao, LI Li, QUE Huayong, ZHANG Guofan
2015, 33(4): 997-1006   doi: 10.1007/s00343-015-4300-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
LU Guangyuan, SONG Xiuxian, YU Zhiming, CAO Xihua, YUAN Yongquan
2015, 33(4): 1007-1019   doi: 10.1007/s00343-015-4162-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
YANG Jian, YANG Guipeng, ZHANG Honghai, ZHANG Shenghui
2015, 33(4): 1020-1038   doi: 10.1007/s00343-015-4188-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
CAO Jiashun, OLEYIBLO Oloche James, XUE Zhaoxia, OTACHE Y. Martins, FENG Qian
2015, 33(4): 1039-1052   doi: 10.1007/s00343-015-4201-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
LÜ Dongwei, ZHENG Bing, FANG Yan, SHEN Ge, LIU Huijun
2015, 33(4): 1053-1061   doi: 10.1007/s00343-015-4226-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
ZHENG Xufeng, LI Anchun, WAN Shiming, JIANG Fuqing, YIN Xueming, LU Jian
2015, 33(4): 1062-1071   doi: 10.1007/s00343-015-4089-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
TONG Xiaolin, WANG Zhenzhan, LI Qingxia
2015, 33(4): 1072-1084   doi: 10.1007/s00343-015-4196-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
QIAN Xuesheng, CHEN Yongping, ZHANG Changkuan, PAN Yi, DAS Himangshu
2015, 33(4): 1085-1099   doi: 10.1007/s00343-015-4220-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)