Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2021, Volume 39, Issue 4:
Qingyue WANG, Changming DONG, Junde LI, Jingsong YANG, Qing TIAN
2021, 39(4): 1169-1187   doi: 10.1007/s00343-020-0285-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (12452 KB)
Baiyu CHEN, Yi KOU, Fang WU, Liping WANG, Guilin LIU
2021, 39(4): 1188-1197   doi: 10.1007/s00343-020-0327-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (942 KB)
Wandi WANG, Hui SHENG, Yanlong CHEN, Shanwei LIU, Jijun MAO, Zhe ZENG, Jianhua WAN
2021, 39(4): 1198-1210   doi: 10.1007/s00343-020-0105-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (6422 KB)
Yongshun ZHANG, Miao FENG, Weimin ZHANG, Huizan WANG, Pinqiang WANG
2021, 39(4): 1211-1221   doi: 10.1007/s00343-020-0062-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2394 KB)
Xiukai SONG, Yanzhen GU, Fangguo ZHAI, Peiliang LI, Pengxia LIU, Zizhou LIU, Wenfan WU, Yaozu CHEN, Xiangyang JIANG, Jianlong HE
2021, 39(4): 1222-1244   doi: 10.1007/s00343-020-0249-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5405 KB)
Jia JIA, Xingze ZHANG, Ruhui ZHOU, Michael MEADOWS, Dhritiraj SENGUPTA, Lidong ZHU
2021, 39(4): 1245-1255   doi: 10.1007/s00343-020-0179-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3622 KB)
Weixiang REN, Xiaodong WU, Xuguang GE, Guiying LIN, Mengdie ZHOU, Zijie LONG, Xinhui YU, Wei TIAN
2021, 39(4): 1256-1276   doi: 10.1007/s00343-020-0102-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3199 KB)
Miao ZHAO, Shenghui ZHANG, Haitao HAN, Dawei PAN
2021, 39(4): 1277-1292   doi: 10.1007/s00343-020-0237-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2628 KB)
Yuan TIAN, Simin HU, Xianzhi LIN, Hui HUANG, Xingyu SONG, Yan YAN, Xuedong XIE, Tao LI, Sheng LIU
2021, 39(4): 1293-1304   doi: 10.1007/s00343-020-9082-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1083 KB)
Hongjia HUANG, Chuqiao GAN, Jiahui HUANG, Chen ZOU, Hongye LI, Jiesheng LIU, Weidong YANG
2021, 39(4): 1305-1315   doi: 10.1007/s00343-020-0226-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1093 KB)
Feng WANG, Yuqiu WEI, Jiaqi YUE, Congcong GUO, Jun SUN
2021, 39(4): 1316-1327   doi: 10.1007/s00343-020-0230-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3203 KB)
Shujin GUO, Zengxia ZHAO, Junhua LIANG, Juan DU, Xiaoxia SUN
2021, 39(4): 1328-1342   doi: 10.1007/s00343-020-0234-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2196 KB)
Lei ZHANG, Yue ZHAN, Jiahu JIANG, Wenxuan LU
2021, 39(4): 1343-1359   doi: 10.1007/s00343-020-0147-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2336 KB)
Jianyan WANG, Tiezhu MI, Zhigang YU, Guoshan WANG, Qinsheng WEI, Jing YANG, Yu ZHEN
2021, 39(4): 1360-1372   doi: 10.1007/s00343-020-0160-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3047 KB)
Ruping GE, Hongju CHEN, Guangxing LIU, Yanzhong ZHU, Qiang JIANG
2021, 39(4): 1373-1386   doi: 10.1007/s00343-020-0170-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1894 KB)
Kang CHEN, Weifeng WANG, Weilin ZHU, Xiuli CHEN, Huanling WANG
2021, 39(4): 1387-1402   doi: 10.1007/s00343-020-0172-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1641 KB)
Qianjin CAO, Beibei LIU, Feiyang HU
2021, 39(4): 1403-1416   doi: 10.1007/s00343-020-0277-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1077 KB)
Shouhai LIU, Haijing ZHANG, Yanlong HE, Xiangsheng CHENG, Haofei ZHANG, Yutao QIN, Xi JI, Riguang HE, Yaohui CHEN
2021, 39(4): 1417-1429   doi: 10.1007/s00343-020-0188-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3168 KB)
M. Shahanul ISLAM, Jun SUN, Haijiao LIU, Guicheng ZHANG
2021, 39(4): 1430-1446   doi: 10.1007/s00343-020-0236-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3857 KB)
Lu WANG, Junhao WANG, Yunke ZHU, Zhengcai CUI, Fanna KONG, Xianghai TANG, Yunxiang MAO
2021, 39(4): 1447-1457   doi: 10.1007/s00343-020-0298-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2174 KB)
Yuan HE, Songdong SHEN, Dachun YU, Yehua WANG, Jiao YIN, Zongling WANG, YuantuYE
2021, 39(4): 1458-1470   doi: 10.1007/s00343-020-0212-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (966 KB)
Ya'nan YANG, Zhaoxia CUI, Tianyi FENG, Chenchang BAO, Yuanfeng XU
2021, 39(4): 1471-1484   doi: 10.1007/s00343-020-0176-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3059 KB)
Jingjing SONG, Haiyi WU, Kaikai LIU, Wendan CHI, Shanshan GE, Zhipeng ZHANG, Mingqi WANG, Yi YU, Daode YU
2021, 39(4): 1485-1499   doi: 10.1007/s00343-020-0227-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (6344 KB)
Qiaoying ZHU, Chong HAN, Cheng PENG, Xingni ZHOU, Chongwei WANG, Linqiang HAN, Shuisheng LI, Guifeng LI, Haoran LIN, Yong ZHANG
2021, 39(4): 1500-1512   doi: 10.1007/s00343-020-0251-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1531 KB)
Pengcheng LIN, Huaming HU, Fei LIU, Mingzheng LI, Huanzhang LIU
2021, 39(4): 1513-1522   doi: 10.1007/s00343-020-0224-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1777 KB)
Lingshu HAN, Zijiao QUAN, Bing HAN, Beichen DING, Xiaofang HUANG, Heng WANG, Yaqing CHANG, Jun DING
2021, 39(4): 1523-1537   doi: 10.1007/s00343-020-0181-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2001 KB)
Kunpeng FANG, Fangru NAN, Jia FENG, Junping L�, Qi LIU, Xudong LIU, Shulian XIE
2021, 39(4): 1538-1546   doi: 10.1007/s00343-020-0225-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1116 KB)
Jing SUN, Mian HUANG, Yong HUANG
2021, 39(4): 1547-1558   doi: 10.1007/s00343-020-0195-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5482 KB)
Yang ZHANG, Youquan WANG, Xiaoyu LIU, Beichen DING, Yi SUN, Yaqing CHANG, Jun DING
2021, 39(4): 1559-1569   doi: 10.1007/s00343-020-0205-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1512 KB)
Yunlei ZHANG, Ying XUE, Binduo XU, Chongliang ZHANG, Xiaoxiao ZAN
2021, 39(4): 1570-1583   doi: 10.1007/s00343-020-0193-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3081 KB)