Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2021, Volume 39, Issue 5:
Kuidong XU
2021, 39(5): 1585-1590   doi: 10.1007/s00343-021-1585-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (164 KB)
Yu GAN, Xiaochuan MA, Zhendong LUAN, Jun YAN
2021, 39(5): 1591-1604   doi: 10.1007/s00343-021-0383-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3275 KB)
Qing WANG, Zhenyan WANG, Kai LIU, Quanchao CUI, Xingyu SHI
2021, 39(5): 1605-1621   doi: 10.1007/s00343-021-1032-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5671 KB)
Yang QU, Kuidong XU, Tao LI, Maoyu WANG, Huan ZHONG, Tianyu CHEN
2021, 39(5): 1622-1633   doi: 10.1007/s00343-021-0474-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1081 KB)
Xingyu SHI, Zhenyan WANG, Haijun HUANG
2021, 39(5): 1634-1650   doi: 10.1007/s00343-021-0359-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (6774 KB)
Qidong WANG, Jinming SONG, Xuegang LI, Jun MA, Huamao YUAN, Ning LI, Liqin DUAN
2021, 39(5): 1651-1661   doi: 10.1007/s00343-021-0349-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1514 KB)
Jun MA, Jinming SONG, Xuegang LI, Qidong WANG, Huamao YUAN, Ning LI, Liqin DUAN
2021, 39(5): 1662-1674   doi: 10.1007/s00343-020-0239-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3014 KB)
Wei GAO, Zhenyan WANG, Xuegang LI, Haijun HUANG
2021, 39(5): 1675-1689   doi: 10.1007/s00343-021-0362-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (10052 KB)
Qiqi SUN, Jinming SONG, Xuegang LI, Huamao YUAN, Qidong WANG
2021, 39(5): 1690-1704   doi: 10.1007/s00343-021-0370-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5158 KB)
Chaofeng WANG, Haibo LI, Yi DONG, Li ZHAO, G�rald GREGORI, Yuan ZHAO, Wuchang ZHANG, Tian XIAO
2021, 39(5): 1705-1717   doi: 10.1007/s00343-021-0476-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3580 KB)
Junfeng SHI, Yanli LEI, Haotian LI, Tiegang LI
2021, 39(5): 1718-1729   doi: 10.1007/s00343-021-0427-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4281 KB)
Lin GONG, Swee-Cheng LIM, Mei YANG, Xinzheng LI
2021, 39(5): 1730-1739   doi: 10.1007/s00343-021-1042-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3874 KB)
Ting L�, Zifeng ZHAN, Kuidong XU
2021, 39(5): 1740-1757   doi: 10.1007/s00343-021-0455-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (6174 KB)
Yang LI, Zifeng ZHAN, Kuidong XU
2021, 39(5): 1758-1766   doi: 10.1007/s00343-021-0404-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3908 KB)
Yu XU, Zifeng ZHAN, Kuidong XU
2021, 39(5): 1767-1789   doi: 10.1007/s00343-021-0386-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (15300 KB)
Yang LI, Zifeng ZHAN, Kuidong XU
2021, 39(5): 1790-1804   doi: 10.1007/s00343-021-1083-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (9737 KB)
Xuwen WU, Pat HUTCHINGS, Anna MURRAY, Kuidong XU
2021, 39(5): 1805-1816   doi: 10.1007/s00343-021-0413-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2669 KB)
Shuqian ZHANG, Suping ZHANG
2021, 39(5): 1817-1829   doi: 10.1007/s00343-021-0408-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2632 KB)
Qi KOU, Gary C. B. POORE, Xinzheng LI
2021, 39(5): 1830-1840   doi: 10.1007/s00343-021-0446-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1376 KB)
Dong DONG, Xinzheng LI
2021, 39(5): 1841-1853   doi: 10.1007/s00343-021-0385-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3125 KB)
Wenlong WANG, Dongdong DONG, Xiujuan WANG, Guangxu ZHANG
2021, 39(5): 1854-1870   doi: 10.1007/s00343-020-0259-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4362 KB)
Bin LIU, Waseem Haider SYED, Jiangxin CHEN, Xiguang DENG, Li YANG, Leonardo AZEVEDO, Minliang DUAN, Tingting WU, Jinfeng MA, Keliang LI
2021, 39(5): 1871-1886   doi: 10.1007/s00343-021-0293-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (8831 KB)
Yu YU, Yingxia LI, Bing LI, Yichao REN, Xiaoyu DONG
2021, 39(5): 1887-1900   doi: 10.1007/s00343-020-0286-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2936 KB)
Yanliang HUANG
2021, 39(5): 1901-1909   doi: 10.1007/s00343-020-0274-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1061 KB)
Lizhou LIN, Haifeng GU, Zhaohe LUO, Na WANG
2021, 39(5): 1910-1925   doi: 10.1007/s00343-020-0248-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2534 KB)
Yang LIU, Youxin CHEN, Haiyan FANG, Hanyang LU, Xingqiang WU, Gongliang YU, Shin-ichi NAKANO, Renhui LI
2021, 39(5): 1926-1937   doi: 10.1007/s00343-020-0276-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1795 KB)
Weixiang LIU, Chaomin SUN
2021, 39(5): 1938-1947   doi: 10.1007/s00343-020-0215-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3967 KB)
Shao'e SUN, Zhongli SHA, Yanrong WANG
2021, 39(5): 1948-1960   doi: 10.1007/s00343-020-0266-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (718 KB)
Lei ZHOU, Yaoquan HAN, Dapeng WANG, Yusen LI, Xiande HUANG, Anyou HE
2021, 39(5): 1961-1971   doi: 10.1007/s00343-020-0214-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1262 KB)
Yu ZHANG, Weiliang SHEN, Juan LI, Baoxiao ZHENG, Zhengjia LOU, Mohammad Aslam HOSAIN, Baoying QIAN, Liangyi XUE
2021, 39(5): 1972-1984   doi: 10.1007/s00343-020-0273-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2048 KB)
Xiaojuan CHEN, Yun SUN, Panpan ZHANG, Jianlong LI, Haiping LI, Caoying WEI, Zhenjie CAO, Yongcan ZHOU
2021, 39(5): 1985-1999   doi: 10.1007/s00343-020-0238-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1365 KB)