Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2015, Volume 33, Issue 5:
HOU Yijun, JIANG Xingwei, LIU Yahao
2015, 33(5): 1101-1103   doi: 10.1007/s00343-015-4406-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
YAO Panpan, WAN Jianhua, WANG Jin, ZHANG Jie
2015, 33(5): 1104-1114   doi: 10.1007/s00343-015-4131-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
WANG Jin, ZHANG Jie, FAN Chenqing, WANG Jing
2015, 33(5): 1115-1123   doi: 10.1007/s00343-015-4123-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
LIU Yahao, HOU Yijun, HU Po, LIU Ze
2015, 33(5): 1124-1131   doi: 10.1007/s00343-015-4126-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
CHEN Zhongbiao, ZHANG Biao, HE Yijun, QIU Zhongfeng, PERRIE William
2015, 33(5): 1132-1141   doi: 10.1007/s00343-015-4147-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
CHEN Ping, YIN Qiaohua, HUANG Ping
2015, 33(5): 1142-1156   doi: 10.1007/s00343-015-4191-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
WANG Xuan, CHEN Ge
2015, 33(5): 1157-1163   doi: 10.1007/s00343-015-4121-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
ZHANG Lianxin, ZHANG Xuefeng, HAN Guijun, WU Xinrong, CUI Xiaojian, SHAO Caixia, SUN Chunjian, ZHANG Xiaoshuang, WANG Xidong, FU Hongli
2015, 33(5): 1164-1180   doi: 10.1007/s00343-015-4125-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
WU Qing, CHEN Ge
2015, 33(5): 1181-1190   doi: 10.1007/s00343-015-4160-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
LI Dawei, SHEN Hui
2015, 33(5): 1191-1200   doi: 10.1007/s00343-015-4136-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
WANG Zhixiong, ZHAO Chaofang, ZOU Juhong, XIE Xuetong, ZHANG Yi, LIN Mingsen
2015, 33(5): 1201-1209   doi: 10.1007/s00343-015-4145-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
WANG Zhixiong, ZHAO Chaofang
2015, 33(5): 1210-1218   doi: 10.1007/s00343-015-4124-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
SUN Chunjian, WANG Xidong, CUI Xiaojian, ZHANG Xiaoshuang, ZHANG Lianxin, SHAO Caixia, WU Xinrong, FU Hongli, LI Wei
2015, 33(5): 1219-1232   doi: 10.1007/s00343-015-4114-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
JIANG Haoyu, CHEN Ge
2015, 33(5): 1233-1244   doi: 10.1007/s00343-015-4110-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
ZHANG Xiaoshuang, WANG Xidong, CAO Yingzhi, ZHANG Lianxin, SHAO Caixia, SUN Chunjian, WU Xinrong, FU Hongli, XUAN Lili
2015, 33(5): 1245-1255   doi: 10.1007/s00343-015-4120-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
LIU Ze, HOU Yijun, XIE Qiang, HU Po, LIU Yahao
2015, 33(5): 1256-1264   doi: 10.1007/s00343-015-4403-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
YANG Bing, HOU Yijun, HU Po
2015, 33(5): 1265-1278   doi: 10.1007/s00343-015-4254-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
LIN Feilong, LIANG Chujin, HOU Yijun, LIU Yahao, LIU Ze, HU Po
2015, 33(5): 1279-1285   doi: 10.1007/s00343-015-4253-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
YANG Shengqiang, HOU Yijun, LIU Yahao
2015, 33(5): 1286-1294   doi: 10.1007/s00343-015-4307-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
QI Peng, CAO Lei
2015, 33(5): 1295-1308   doi: 10.1007/s00343-015-4282-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
CAO Lei, HOU Yijun, QI Peng
2015, 33(5): 1309-1319   doi: 10.1007/s00343-014-4252-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
LIU Ze, HOU Yijun, XIE Qiang
2015, 33(5): 1320-1333   doi: 10.1007/s00343-015-4397-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)
XIA Qiong, SHEN Hui
2015, 33(5): 1334-1348   doi: 10.1007/s00343-015-4354-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF ( KB)