Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2016, Volume 34, Issue 1:
Sun-Yong HA, Doo Byoul LEE, Sung-Ho KANG, Kyung-Hoon SHIN
2016, 34(1): 1-12   doi: 10.1007/s00343-015-4295-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1289 KB)
Najmeh SHEIKHZADEH, Fatemeh CHEHRARA, Marzieh HEIDARIEH, Katayoon NOFOUZI, Behzad BARADARAN
2016, 34(1): 13-18   doi: 10.1007/s00343-015-4333-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (175 KB)
XIA Yuguo, J. LLORET, LI Zhongjie, ZHANG Tanglin, YE Shaowen, LI Wei, YUAN Jing, H. A. C. C. PERERA, LIU Jiashou
2016, 34(1): 19-33   doi: 10.1007/s00343-015-4214-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (638 KB)
XU Xiangen, KE Fan, LI Wenchao, FENG Muhua, SHANG Lixia, FAN Fan, HE Yanzhao
2016, 34(1): 34-43   doi: 10.1007/s00343-015-4154-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (513 KB)
WANG Yanna, LIU Dongyan, DI Baoping, SHI Yajun, WANG Yujue
2016, 34(1): 44-58   doi: 10.1007/s00343-015-4237-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3203 KB)
JIANG Yazhou, LIN Nan, YUAN Xingwei, JIAO Haifeng, SHENTU Jikang, LI Shengfa
2016, 34(1): 59-68   doi: 10.1007/s00343-015-4222-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (340 KB)
ZHOU Jian, WANG Qixiang, ZHAO Wenxi, YU Daode, GUAN Shuguang
2016, 34(1): 69-78   doi: 10.1007/s00343-015-4263-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1143 KB)
HAN Jichang, WANG Song, ZHANG Lin, YANG Guanpin, ZHAO Lu, PAN Kehou
2016, 34(1): 79-85   doi: 10.1007/s00343-015-4288-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (370 KB)
CHEN Xianfeng, ZHOU Qianjin, DUAN Weijun, ZHOU Chengxu, DUAN Lijun, ZHANG Huili, SUN Aili, YAN Xiaojun, CHEN Jiong
2016, 34(1): 86-101   doi: 10.1007/s00343-015-4265-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1447 KB)
WANG Ying, ZHAO Xinyu, TANG Xuexi
2016, 34(1): 102-108   doi: 10.1007/s00343-015-4351-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (315 KB)
Khalid. A. AL-GHANIM, Zubair AHMAD, Hmoud F. Al-Kahem AL-BALAWI, Fahad AL-MISNED, Shahid MABOOB, El-Amin M. SULIMAN
2016, 34(1): 109-117   doi: 10.1007/s00343-015-4392-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (225 KB)
ZHU Zhiming, SONG Bolan, LIN Xiaotao, XU Zhongneng
2016, 34(1): 118-124   doi: 10.1007/s00343-015-4276-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (352 KB)
GRABOWSKI Raphael Cezar, NEGREIROS-FRANSOZO Maria Lucia, CASTILHO Antonio Leão
2016, 34(1): 125-135   doi: 10.1007/s00343-015-4279-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (673 KB)
GAO Xiaoqiang, HONG Lei, LIU Zhifeng, GUO Zhenglong, WANG Yaohui, LEI Jilin
2016, 34(1): 136-152   doi: 10.1007/s00343-016-5008-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (7536 KB)
LI Fenghui, GAO Fei, TAN Jie, FAN Chaojing, SUN Huiling, YAN Jingping, CHEN Siqing, WANG Xiaojun
2016, 34(1): 153-162   doi: 10.1007/s00343-015-4149-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (378 KB)
LIU Feng, LI Yangzhen, DU Min, SHAO Changwei, CHEN Songlin
2016, 34(1): 163-169   doi: 10.1007/s00343-016-5044-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (229 KB)
KOU Qi, LI Xinzheng, Alexander J. BRUCE
2016, 34(1): 170-176   doi: 10.1007/s00343-015-4359-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (224 KB)
ZHANG Wenjing, SUN Delin, ZHAO Xia, JIN Weihua, WANG Jing, ZHANG Quanbin
2016, 34(1): 177-185   doi: 10.1007/s00343-015-4273-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (514 KB)
ZHANG Yi, HAN Jinyuan, FENG Yan, MU Jun, BAO Haiyan, Andreas KULIK, Stephanie GROND
2016, 34(1): 186-199   doi: 10.1007/s00343-015-4187-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1124 KB)
WANG Hu, LIU Hongjun, ZHANG Minsheng, WANG Xiuhai
2016, 34(1): 200-211   doi: 10.1007/s00343-015-4245-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (635 KB)
MA Xiao, SUN Che
2016, 34(1): 212-218   doi: 10.1007/s00343-015-4405-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1653 KB)
ZHANG Min, Ian Howard TOWNEND, CAI Huayang, ZHOU Yunxuan
2016, 34(1): 219-230   doi: 10.1007/s00343-015-4302-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1382 KB)
CHEN Yizhong, LIN Weiqing, ZHU Jianrong, LU Shiqiang
2016, 34(1): 231-244   doi: 10.1007/s00343-015-4298-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2638 KB)
CHEN Haibo, AN Wei, YOU Yunxiang, LEI Fanghui, ZHAO Yupeng, LI Jianwei
2016, 34(1): 245-263   doi: 10.1007/s00343-015-4230-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4832 KB)
2016, 34(1): 264-264   doi: 10.1007/s00343-016-0264-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (76 KB)
LI Yunkai, ZHANG Miao
2016, 34(1): 265-266   doi: 10.1007/s00343-016-0265-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (240 KB)