Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2016, Volume 34, Issue 2:
QIN Song, LIU Zhengyi, Roger Ziye YU
2016, 34(2): 267-270   doi: 10.1007/s00343-016-5381-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (176 KB)
DING Lanping, TAN Huaqiang, ZHANG Quanliang, ZENG Lingzhao, HUANG Bingxin
2016, 34(2): 271-282   doi: 10.1007/s00343-015-4339-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2776 KB)
CAO Cuicui, LIU Miao, GUO Shaoru, ZHAO Dan, LUAN Rixiao, WANG Hongwei
2016, 34(2): 283-294   doi: 10.1007/s00343-015-4335-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1856 KB)
WANG Chunming, HUANG Yong
2016, 34(2): 295-300   doi: 10.1007/s00343-015-4395-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (908 KB)
HE Dong, LIU Jiao, HAO Qiang, RAN Lihua, ZHOU Bin, TANG Xuexi
2016, 34(2): 301-313   doi: 10.1007/s00343-016-4320-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (669 KB)
WANG Renjun, TANG Xuexi
2016, 34(2): 314-321   doi: 10.1007/s00343-015-4336-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (8401 KB)
XU Qiang, GAO Fei, YANG Hongsheng
2016, 34(2): 322-329   doi: 10.1007/s00343-015-4332-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1171 KB)
XU Qiang, GUO Dong, ZHANG Peidong, ZHANG Xiumei, LI Wentao, WU Zhongxin
2016, 34(2): 330-341   doi: 10.1007/s00343-015-4323-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (921 KB)
CHEN Shihua, CHEN Xin, DOU Weihong, WANG Liang, YIN Haibo, GUO Shanli
2016, 34(2): 342-353   doi: 10.1007/s00343-015-4372-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (556 KB)
REN Wei, WANG Shujun, LÜ Mingsheng, WANG Xiaobei, FANG Yaowei, JIAO Yuliang, HU Jianen
2016, 34(2): 354-366   doi: 10.1007/s00343-015-4376-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3000 KB)
YANG Haibin, LI Fang, JI Naiyun
2016, 34(2): 367-371   doi: 10.1007/s00343-015-4316-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (546 KB)
LIU Shengyi, SHI Xuejie, XU Lanlan, YI Yuetao
2016, 34(2): 372-381   doi: 10.1007/s00343-015-4314-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1019 KB)
LI Cuiping, YU Huahua, LI Rongfeng, XING Ronge, LIU Song, LI Pengcheng
2016, 34(2): 382-385   doi: 10.1007/s00343-015-4322-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (284 KB)
ZHANG Hongyu, XIE Zeping, LOU Tingting, JIANG Peng
2016, 34(2): 386-390   doi: 10.1007/s00343-015-4326-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (232 KB)
WU Hualian, LI Tao, WANG Guanghua, DAI Shikun, HE Hui, XIANG Wenzhou
2016, 34(2): 391-398   doi: 10.1007/s00343-015-4325-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (576 KB)
XIA Dong, LIU Bing, LUAN Xiying, SUN Junyan, LIU Nana, QIN Song, DU Zhenning
2016, 34(2): 399-404   doi: 10.1007/s00343-015-4312-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1366 KB)
LIU Jiao, LI Xianchao, TANG Xuexi, ZHOU Bin
2016, 34(2): 405-411   doi: 10.1007/s00343-015-4321-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (502 KB)
QIU Nianwei, ZHOU Feng, LIU Qian, ZHAO Wenqian
2016, 34(2): 412-415   doi: 10.1007/s00343-015-4337-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (247 KB)
ZHU Lin, TANG Xuexi, WANG Ying, SUI Yadong, XIAO Hui
2016, 34(2): 416-421   doi: 10.1007/s00343-015-4327-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (291 KB)