Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2020, Volume 38, Issue 5:
ZANG Nan, WANG Fan, SPRINTALL Janet
2020, 38(5): 1343-1353   doi: 10.1007/s00343-020-0035-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3020 KB)
WANG Qingye
2020, 38(5): 1354-1367   doi: 10.1007/s00343-020-0021-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4914 KB)
WANG Fujun, FENG Junqiao, WANG Qingye, ZHANG Linlin, HU Shijian, HU Dunxin
2020, 38(5): 1368-1381   doi: 10.1007/s00343-020-0015-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5054 KB)
GAO Yongli, MU Mu, ZHANG Kun
2020, 38(5): 1382-1393   doi: 10.1007/s00343-020-0020-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1303 KB)
GUAN Cong, WANG Fan, HU Shijian
2020, 38(5): 1394-1407   doi: 10.1007/s00343-020-0038-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (8122 KB)
REN Qiang, YU Fei, NAN Feng, WANG Jianfeng, XUAnqi
2020, 38(5): 1408-1420   doi: 10.1007/s00343-020-9286-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5665 KB)
XU Anqi, YU Fei, NAN Feng, REN Qiang
2020, 38(5): 1421-1434   doi: 10.1007/s00343-020-9313-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (6110 KB)
ZHANG Xudong, LI Xiaofeng, ZHANG Tao
2020, 38(5): 1435-1444   doi: 10.1007/s00343-020-0046-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (13636 KB)
LI Xiang, YUAN Dongliang
2020, 38(5): 1445-1463   doi: 10.1007/s00343-020-0002-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (10936 KB)
CHEN Zhongqian, WANG Faming, ZHENG Jian, YANG Yuxing
2020, 38(5): 1464-1475   doi: 10.1007/s00343-020-0115-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2476 KB)
ZHU Hongli, DU Long, ZHANG Zhaofeng, SUN Weidong
2020, 38(5): 1476-1487   doi: 10.1007/s00343-020-0045-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1081 KB)
WU Xiaodan, WU Bin, JIANG Mingyu, CHANG Fengming, NAN Qingyun, YU Xinke, Saren Gaowa
2020, 38(5): 1488-1501   doi: 10.1007/s00343-020-0037-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2247 KB)
LIU Jing, ZHANG Xin, DU Zengfeng, LUAN Zhendong, LI Lianfu, XI Shichuan, WANG Bing, CAO Lei, YAN Jun
2020, 38(5): 1502-1516   doi: 10.1007/s00343-020-0129-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2717 KB)
TIAN Jing, CHEN Zhuoyuan, JING Jiangping, FENG Chang, SUN Mengmeng, LI Weibing
2020, 38(5): 1517-1531   doi: 10.1007/s00343-020-9327-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3355 KB)
HU Xueyi, LI Xiaoming, MENG Linghong, WANG Bingui
2020, 38(5): 1532-1536   doi: 10.1007/s00343-020-0049-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (973 KB)
YANG Dan, HUANG Yanliang, LI Jianqiu, GAO Yanming, ZHAO Xia, XU Weichen
2020, 38(5): 1537-1547   doi: 10.1007/s00343-020-0043-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3009 KB)
WANG Nan, WANG Minxiao, WANGYantao, LI Chaolun
2020, 38(5): 1548-1558   doi: 10.1007/s00343-020-0053-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1230 KB)
SONG Junjie, DOU Shuozeng, CAO Liang, LIU Jinhu
2020, 38(5): 1559-1571   doi: 10.1007/s00343-020-0023-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1044 KB)
YU Lei, LIU Yanfang, LIU Jinxian
2020, 38(5): 1572-1583   doi: 10.1007/s00343-020-0048-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (800 KB)
SUI Jixing, LI Xinzheng
2020, 38(5): 1584-1589   doi: 10.1007/s00343-020-0056-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2115 KB)
YU Zhenglin, HU Zhi, SONG Hao, XU Tao, YANG Meijie, ZHOU Cong, ZHANG Tao
2020, 38(5): 1590-1598   doi: 10.1007/s00343-020-0042-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (660 KB)