Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2016, Volume 34, Issue 5:
LI Mingzheng, DUAN Zhonghua, GAO Xin, CAO Wenxuan, LIU Huanzhang
2016, 34(5): 885-893   doi: 10.1007/s00343-016-4303-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (559 KB)
GAO Xin, LIN Pengcheng, LI Mingzheng, DUAN Zhonghua, LIU Huanzhang
2016, 34(5): 894-901   doi: 10.1007/s00343-016-5027-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (473 KB)
KONG Fanzhou, XU Zijun, YU Rencheng, YUAN Yongquan, ZHOU Mingjiang
2016, 34(5): 902-914   doi: 10.1007/s00343-016-4202-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (800 KB)
KANG Zhenjun, YU Rencheng, KONG Fanzhou, WANG Yunfeng, GAO Yan, CHEN Jianhua, GUO Wei, ZHOU Mingjiang
2016, 34(5): 915-927   doi: 10.1007/s00343-016-4313-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (710 KB)
HU Zhongjun, JIA Xixi, CHEN Xihua, ZHANG Ying, LIU Qigen
2016, 34(5): 928-936   doi: 10.1007/s00343-016-4244-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (489 KB)
CHI Yuan, SHI Honghua, WANG Xiaoli, QIN Xuebo, ZHENG Wei, PENG Shitao
2016, 34(5): 937-951   doi: 10.1007/s00343-016-5111-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (989 KB)
LI Zhao, XING Mengxin, WANG Wei, WANG Dan, ZHU Jiancheng, SUN Mi
2016, 34(5): 952-963   doi: 10.1007/s00343-016-5132-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (607 KB)
ZHANG Jun, CHEN Guobao, CHEN Zuozhi, QIU Yongsong, XIONG Dan
2016, 34(5): 964-976   doi: 10.1007/s00343-016-5019-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1044 KB)
LIAO Baochao, LIU Qun, ZHANG Kui, Abdul BASET, Aamir Mahmood MEMON, Khadim Hussain MEMON, HAN Yanan
2016, 34(5): 977-984   doi: 10.1007/s00343-016-5126-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (410 KB)
REN Lihua, ZHANG Jihong
2016, 34(5): 985-991   doi: 10.1007/s00343-016-4242-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (409 KB)
LIU Haokun, YAN Quangen, HAN Dong, JIN Junyan, ZHU Xiaoming, YANG Yunxia, XIE Shouqi
2016, 34(5): 992-1003   doi: 10.1007/s00343-016-4115-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (745 KB)
CHEN Dong, WANG Wei, RU Shaoguo
2016, 34(5): 1004-1012   doi: 10.1007/s00343-016-4386-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (380 KB)
SONG Zhidong, WANG Jiying, QIAO Hongjin, LI Peiyu, ZHANG Limin, XIA Bin
2016, 34(5): 1013-1024   doi: 10.1007/s00343-016-5031-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (354 KB)
LI Wenjia, LU Xia, LUAN Sheng, LUO Kun, SUI Juan, KONG Jie
2016, 34(5): 1025-1033   doi: 10.1007/s00343-016-5034-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (300 KB)
CONG Ming, ZHAO Jianmin, LÜ Jiasen, REN Zhiming, WU Huifeng
2016, 34(5): 1034-1043   doi: 10.1007/s00343-016-4382-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (421 KB)
XU Jiajie, JIANG Bo, CHAI Sanming, HE Yuan, ZHU Jianyi, SHEN Zonggen, SHEN Songdong
2016, 34(5): 1044-1053   doi: 10.1007/s00343-016-5033-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (346 KB)
PENG Limin, ZHENG Yuan, YOU Feng, WU Zhihao, ZOU Yuxia, ZHANG Peijun
2016, 34(5): 1054-1063   doi: 10.1007/s00343-016-5091-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (797 KB)
YU Leiye, SUN Guojie, WEI Jingfang, WANG Yingze, DU Chao, LI Jiang
2016, 34(5): 1064-1071   doi: 10.1007/s00343-016-4393-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (466 KB)
LI Peihai, FAN Yaqin, CHEN Hao, CHAO Yaxi, DU Ning, CHEN Junhui
2016, 34(5): 1072-1075   doi: 10.1007/s00343-016-5097-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (254 KB)
ZANG Jiaye, LIU Sen, LIU Yanguang, MA Yongxing, RAN Xiangbin
2016, 34(5): 1076-1084   doi: 10.1007/s00343-016-5116-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (835 KB)
WU Ying, WANG Na, ZHANG Jing, WAN Ruijing, DAI Fangqun, JIN Xianshi
2016, 34(5): 1085-1096   doi: 10.1007/s00343-016-4309-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (397 KB)
SHAN Xin, YU Xinghe, Peter D. CLIFT, WANG Tianyi, TAN Chengpeng, JIN Lina
2016, 34(5): 1097-1105   doi: 10.1007/s00343-016-5138-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1806 KB)
YU Jing, ZHANG Xueqing, LIU Jinliang, LIU Rui, WANG Xing
2016, 34(5): 1106-1113   doi: 10.1007/s00343-016-5110-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1529 KB)
WANG Li, WU Xiongbin, MA Ketao, TIAN Yun, FEI Yuejun
2016, 34(5): 1114-1121   doi: 10.1007/s00343-016-5075-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (947 KB)
ZOU Guang'an, WANG Qiang, MU Mu
2016, 34(5): 1122-1133   doi: 10.1007/s00343-016-4264-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (964 KB)
ZHANG Yanwei, XU Huiping, QIN Rufu, XU Changwei, FAN Daidu
2016, 34(5): 1134-1142   doi: 10.1007/s00343-016-4270-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2158 KB)