Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2016, Volume 34, Issue 4:
ZHOU Bailing, XU Kuidong
2016, 34(4): 629-641   doi: 10.1007/s00343-016-5115-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (11580 KB)
LIN Jianing, YAN Tian, ZHANG Qingchun, ZHOU Mingjiang
2016, 34(4): 642-653   doi: 10.1007/s00343-016-5065-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (697 KB)
SONG Lun, YANG Guojun, WANG Nianbin, LU Xiaoqian
2016, 34(4): 654-671   doi: 10.1007/s00343-016-4387-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (615 KB)
LIU Haijiao, XUE Bing, FENG Yuanyuan, ZHANG Rui, CHEN Mianrun, SUN Jun
2016, 34(4): 672-682   doi: 10.1007/s00343-016-5017-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1323 KB)
SHEN Chengcheng, SHI Honghua, LIU Yongzhi, LI Fen, DING Dewen
2016, 34(4): 683-696   doi: 10.1007/s00343-016-5068-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (270 KB)
YANG Lu, CHEN Jie, YANG Shengyun, ZHONG Huiqi, JU Peilong, YANG Shunliang, SUN Qinqin, CHEN Mingru
2016, 34(4): 697-708   doi: 10.1007/s00343-016-5047-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (690 KB)
SHAYEGAN Majid, ESMAEILI FEREIDOUNI Abolghasem, AGH Naser, JANI KHALILI Khosrow
2016, 34(4): 709-718   doi: 10.1007/s00343-016-5030-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (329 KB)
ZHOU Jun, HOU Fujing, LI Ye, SU Xiurong, LI Taiwu, JIN Chunhua
2016, 34(4): 719-729   doi: 10.1007/s00343-016-5010-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (646 KB)
NIU Jianfeng, FENG Jianhua, XIE Xiujun, GAO Shan, WANG Guangce
2016, 34(4): 730-739   doi: 10.1007/s00343-016-4236-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (335 KB)
WU Benli, XIONG Xiaoqin, XIE Shouqi, WANG Jianwei
2016, 34(4): 740-748   doi: 10.1007/s00343-016-5350-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (382 KB)
ZHOU Chengxu, LUO Jie, YE Yangfang, YAN Xiaojun, LIU Baoning, WEN Xin
2016, 34(4): 749-756   doi: 10.1007/s00343-016-5042-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (292 KB)
ZHANG Yunlong, WU Qiaowan, HU Weihua, WANG Fan, SHAO Weihan, ZHANG Chengming, ZHAO Zhongbo, HE Hui, FAN Qixue, GU Zemao
2016, 34(4): 757-762   doi: 10.1007/s00343-016-5079-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (488 KB)
WANG Xueying, SHI Xuehui, LIU Yifan, YU Daode, GUAN Shuguang, LIU Qinghua, LI Jun
2016, 34(4): 763-771   doi: 10.1007/s00343-016-5088-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (483 KB)
DONG Xuewei, HE Qingfang, PENG Zhenying, YU Jinhui, BIAN Fei, LI Youzhi, BI Yuping
2016, 34(4): 772-780   doi: 10.1007/s00343-016-4369-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (491 KB)
SUN Xue, JIN Haoliang, ZHANG Lin, HU Wei, LI Yahe, XU Nianjun
2016, 34(4): 781-788   doi: 10.1007/s00343-016-4383-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (352 KB)
CHANG Zhiqiang, LIU Fei, LIAN Chun'ang, ZHAI Qianqian, LI Jian
2016, 34(4): 789-794   doi: 10.1007/s00343-016-4310-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (260 KB)
TIAN Jiyuan, JIA Hongbing, YU Juan
2016, 34(4): 795-809   doi: 10.1007/s00343-016-5018-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (266 KB)
Marjan ESMAEILZADEH, Abdolreza KARBASSI, Faramarz MOATTAR
2016, 34(4): 810-820   doi: 10.1007/s00343-016-5128-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (512 KB)
JIANG Xingjie, WANG Daolong, GAO Dalu, ZHANG Tingting
2016, 34(4): 821-834   doi: 10.1007/s00343-016-5007-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3497 KB)
LIU Lingling, HUANG Ruixin, WANG Fan
2016, 34(4): 835-846   doi: 10.1007/s00343-016-5036-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (992 KB)
REN Lin, YANG Jingsong, ZHENG Gang, WANG Juan
2016, 34(4): 847-858   doi: 10.1007/s00343-015-5043-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (787 KB)
WANG Yonggang, WEI Zexun, AN Wei
2016, 34(4): 859-870   doi: 10.1007/s00343-016-5009-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2869 KB)
FU Dongyang, LUAN Hong, PAN Delu, ZHANG Ying, WANG Li'an, LIU Dazhao, DING Youzhuan, LI Xue
2016, 34(4): 871-884   doi: 10.1007/s00343-016-5049-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (7343 KB)